Tema Delaktighet (7-9)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera kring begreppen inflytande och delaktighet och föra en diskussion kring relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till att få uttrycka sina åsikter och att bli lyssnad på. Det enskilda barnet har rätt att få komma till tals och bli respekterad i frågor som direkt rör honom eller henne.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat delaktighet som refererar till artiklarna 7, 12, 13, 15, 23, 30 och 31 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Delaktighet” i Max18.

Max18skolan Delaktighet årskurs 7-9.pdf