Tema Ekonomi (7-9)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt till en god levnadsstandard. Genom att reflektera kring samhällsviktiga begrepp inom ekonomi och föra en diskussion om relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till social trygghet och till en levnadsstandard som krävs för att kunna utvecklas. Föräldrarna har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat ekonomi som refererar till artiklarna 26 och 27 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Ekonomi” i Max18.

Max18skolan Ekonomi årskurs 7-9.pdf