Tema Hälsa (7-9)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom att reflektera kring olika aspekter av hälsa och föra en diskussion kring relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till liv och utveckling. Det innefattar bästa uppnåeliga hälsa, rätt till sjukvård och rehabilitering, och rätt till en säker och utvecklande fysisk miljö.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat hälsa som refererar till artiklarna 24 och 31 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Hälsa” i Max18.

Max18skolan Hälsa årskurs 7-9.pdf