Tema Stöd och skydd (Gymnasiet)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i barns utsatthet för och deltagande i brott. Genom att föra en diskussion kring relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till att få skydd mot övergrepp och utnyttjanden av olika slag. Detta gäller bland annat skydd mot missförhållanden och övergrepp i familjen, mot ekonomiskt eller sexuellt utnyttjande, mot handel med barn och mot väpnade konflikter. Samhället har skyldigheter att på olika sätt skydda barnet när hon eller han befinner sig inom den sociala barn- och ungdomsvården, rättsprocessen och/eller asylprocessen.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat stöd och skydd som refererar till artiklarna 19, 20, 21, 22, 25, 32, 37, 39 och 40 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Stöd och skydd” i Max18.

 Max18skolan Stöd och skydd Gymnasiet.pdf