Tema Trygghet (4-6)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och känna sig trygga. Genom att reflektera kring begreppet trygghet och föra en diskussion kring relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till omvårdnad, att växa upp under trygga förhållanden, och att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat trygghet och refererar till artiklarna 5, 11, 16, 18, 23, 31 och 33 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Trygghet” i Max18.

Max18skolan Trygghet årskurs 4-6.pdf