Tema Utbildning (4-6)

Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har samma rättigheter och att ingen får bli diskriminerad av något skäl. Genom att reflektera kring frågor som arbetsro, mobbning, kränkande behandling och diskriminering och att föra en diskussion kring relevanta artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), får eleverna möjlighet att öva upp sin analytiska förmåga och att kunna dra slutsatser.

Varje barn har rätt till obligatorisk och kostnadsfri grundutbildning. Utbildningen ska syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna, men också för sina föräldrar, den egna kulturella identiteten, det egna språket och sitt eget värde. Utbildningen ska också förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av bland annat förståelse, tolerans och jämlikhet mellan könen.

Denna lektion tar upp frågor som berör temat utbildning och refererar till artiklarna 28 och 29 i barnkonventionen. Läs mer om artiklarna under ”Vad säger barnkonventionen?” på området ”Utbildning” i Max18.

Max18skolan Utbildning årskurs 4-6.pdf