Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23)

Under 2019-2020 har Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.

I uppdraget ingår att:

• genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl.a. myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter,

• genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i kommuner och regioner, och

• sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter,
kommuner och regioner och i samband med olika utbildningsinsatser.

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen. Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.

Källa

Utskick av vägledningen

Under perioden 3-13 mars, 2020 skickas vägledningen ut i tryckt form till särskilda myndigheter, alla kommuner, regioner och länsstyrelser. Vägledningen finns även att ladda ned som pdf och kan beställas från Norstedts Juridik. Sök på Ds 2019:23.

Kontakt

Frågor om arbetet med vägledningen: info@barnombudsmannen.se
Projektledare: Annelie Sjöberg

Länkar

Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (regeringen.se)

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Ds 2019:23 (regeringen.se)

 

Väglednig vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnes rättigheter

Bild på webbsändningen
Se webbsändningen

Vägledning på teckenspråk, del 1

Se webbsändningen

Vägledning på teckenspråk, del 2

Se webbsädningen

Vägledning på teckenspråk, del 3

Se webbsändningen