Utvärdering av föreläsningen ”Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter"

Namn (frivillig uppgift)
Vad tyckte du om föreläsningen i sin helhet?
• Var den information som lyftes fram om ämnet relevant?
Hade du tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll?
Har du fått fördjupad kunskap om hur du metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen?
Känner du dig rustad att sprida kunskapen vidare till rättstillämpare i den egna verksamheten (och ge anpassat stöd kring hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas i verksamheten)?
Vad var det bästa med föreläsningen?
Vad kan förbättras med föreläsningen?
Övriga kommentarer och synpunkter