Utbildningar i höst

Den Vägledning som regeringen tagit fram är tänkt att fungera som ett generellt stöd för olika aktörer vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen men också som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete hos er. Vägledningen fokuserar inte på något specifikt rättsområde eller någon specifik verksamhet utan utgör en metod och en modell.

Barnombudsmannen kommer att erbjuda digitala utbildningar i två steg under perioden vecka 41-43 och vecka 45. Steg 1 är ett halvdagsseminarium med som livesänds den 8 oktober kl. 09.15 till 12.15.  I Steg 2 erbjuder vi digitala workshops i mindre grupper. Dessa ges 15 oktober, kl. 13.15 till 16.00, 19 oktober, kl. 9.15 till 12.00, 23 oktober kl. 13.15 till 16.00, 2 november kl. 9.15 till 12.00 och 5 november kl. 13.15 till 16.00. För att anmäla sig till steg 2 krävs att man lyssnat på föreläsningen i steg 1. Observera att anmälningsdatumet till utbildningarna har passerat.

Vi kommer bland annat att gå igenom:.

• Hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

• Folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Efter utbildningen ska ni kunna sprida kunskapen vidare till rättstillämpare inom den egna verksamheten. Detta kan bl.a. ske genom att ge verksamhetsanpassat juridiskt stöd, utforma eller uppdatera styrdokument och genomföra anpassade utbildningsinsatser om hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas inom den specifika verksamheten.

En bra grund inför utbildningen är propositionen om inkorporering samt strategin för att stärka barnets rättigheter. Barnombudsmannen erbjuder även en webbutbildning om barnkonventionen som du kan ta del av här.

Ladda ner:
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, S2010.026
Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter 2017/18:186

 

Websändningen den 8 oktober