Välkomna till testversionen av Barnrättsresan!

Den här modulen innehåller grundläggande utbildning om barnkonventionen. Ni börjar med det första momentet som är individuell förberedelse och arbetar er sedan igenom momenten i tur och ordning. I det första momentet Individuell förberedelse som innehåller mycket faktakunskap arbetar ni enskilt. I de andra momenten jobbar gruppen ihop.

Logga barnrättsresan
 • Individuell förberedelse: om barnkonventionen »

  I moment A i den grundläggande utbildningen om barnkonventionen som heter Individuell förberedelse får ni lära er om barnkonventionens historia och om själva konventionen. Ni får också lyssna på inlästa föreläsningar och se på film. Observera att det här är en testversion av Barnrättsresan.

  Barnkonventionen växer fram

  Efter andra världskriget antog FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Efter det har det gjorts flera internationella överenskommelser om ytterligare mänskliga rättigheter på internationell nivå och mellan regioner i världen. Nio av FN:s mänskliga rättighetskonventioner ses som kärnkonventioner och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en av dem.

  Initiativet till en konvention om barnets rättigheter togs under FN:s internationella barnår 1979. Den 20 november 1989 antogs barnkonventionen i FN:s generalförsamling. Sverige ratificerade konventionen 1990 och åtog sig därmed att efterleva konventionen. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Barnrättslagen träder i kraft den 1 januari 2020.

  Mänskliga rättigheter är ömsesidigt samverkande och odelbara. Det betyder att de olika rättigheterna är delar av samma helhet och att en rättighet inte är viktigare än en annan. Mänskliga rättigheter är också universella, vilket betyder att de inte kan separeras från varandra och att de gäller alla människor.

  (Barnkonventionens historia, film 1 minut och 30 sekunder.)

  Fördjupningsmaterial

  För dig som vill ha djupare kunskap och lära dig om vilka åtgärder som har genomförts i Sverige för att förbättra barns rättigheter från 1990 och fram till i dag finns möjlighet att ta del av extramaterial. Se gärna föreläsningsfilmen Från FN till svensk lag Trettio år med barnkonventionen. Den är 8 minuter lång.

  Om barnkonventionen

  Barnkonventionen består av 54 artiklar där 41 är rättigheter. Fyra av dem har lyfts fram som konventionens grundprinciper av FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté). Det är:

  • artikel 2 om icke-diskriminering
  • artikel 3 om barnets bästa
  • artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling
  • artikel 12 om barnets rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad till.

  Barnkonventionen innehåller rättigheter av olika karaktär. Konventionens artiklar består av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den består också av rättigheter för specifika grupper barn med extra starkt skyddsbehov. Hur väl länder lever upp till barnkonventionen granskas av FN:s barnrättskommitté. 

  Varför behövs barnkonventionen?

  Eftersom barn är en extra sårbar grupp i samhället finns det behov av en konvention som reglerar barns speciella rättigheter. Barnkonventionen betonar också att det är viktigt att se barn som kompetenta, handlingskraftiga och som bärare av rättigheter.

  (Barnets rättigheter i barnkonventionen, föreläsningsfilm, 8 minuter.)

  Barnets rättigheter i barnkonventionen (presentationen som pdf)

  Barnets rättigheter i barnkonventionen (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

  Gemensamt ansvar för barns rättigheter

  Sverige har ett ansvar för att barn i Sverige får sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda. De som är ansvariga är folkvalda och tjänstemän inom regering, riksdag, på myndigheter, i kommuner, landsting och regioner.

  (Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

  Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag (presentationen som pdf)

  Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

  Barns tankar om mänskliga rättigheter

  I nästa film lyssnar du på barns tankar om barnkonventionen. Medan du ser filmen tänk på de här frågeställningarna:

  • I exemplet om badhuset, vad är det viktiga som barnet lyfter ur ett barnrättsperspektiv?

  Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att utgå från rättigheterna i barnkonventionen.

  • Vilka rättigheter ur barnkonventionen lyfter barnen upp?                                                                                         
  • Vilken barnsyn förmedlar barnen att de vill att vuxna ska ha?

  Tips

  Anteckna vilka frågor barnen tar upp. Efter att ha sett filmen kan du läsa igenom konventionens artiklar för att se vilka artiklar barnen lyfter fram.

   

  (Barns tankar om barnkonventionen, film 3 minuter och 30 sekunder.)

  Barnkonventionens artiklar:

  Barnkonventionen (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

  Tack för att du deltagit! Hoppas att det var lärorikt. Nästa moment är kollegial reflektion.


  Fördjupningsmaterial

  Här finns tre inspelade föreläsningar för dig som vill lära dig mer.

  I Från FN till svensk lag får du en överblick över åtgärder för att förbättra barns rättigheter i Sverige de senaste trettio åren.

  Föreläsningen om grundprinciper i barnkonventionen tar upp fyra sakartiklar som uttrycker barnkonventionens grundvärderingar och barnsyn.

  Den sista filmföreläsningen handlar om FN:s barnrättskommitté som bevakar hur staterna följer barnkonventionen och gör allmänna kommentarer för att hjälpa till att tolka den.

  (Från FN till svensk lag, föreläsningsfilm, 8 minuter.)

  Från FN till svensk lag (presentationen som pdf)

  Från FN till svensk lag (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

  (Barnkonventionens fyra grundprinciper, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

  Barnkonventionens fyra grundprinciper (presentationen som pdf)

  Barnkonventionens fyra grundprinciper (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

  (FN:s kommitté för barnets rättigheter, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

  FN:s kommitté för barnets rättigheter (presentationen som pdf)

  FN:s kommitté för barnets rättigheter (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

 • Kollegial reflektion: perspektiv på barnrätt »

  Moment B i den grundläggande utbildningen i barnkonventionen är en kollegial reflektion som görs i grupp. Gärna under ledning av en process- eller samtalsledare. En reflektion tar en till en och en halv timme. Observera att det här är en testversion av Barnrättsresan.

  Perspektiv på barnrätt

  En viktig start på er barnrättsresa är att samtala om definitioner och begrepp för att få en gemensam bild av det arbete ni ska genomföra.

  I barnrättsarbetet nämns ofta olika perspektiv: 

  •  Barnperspektiv
  •  Barnets perspektiv
  •  Barnrättsperspektiv

  I propositionen som ligger till grund för barnrättslagen beskrivs också begreppet barnrättsbaserat synsätt.

  (Perspektiv på barnrätt, föreläsningsfilm 4 minuter och 42 sekunder.)

  Perspektiv på barnrätt (presentation i pdf)

  Perspektiv på barnrätt (text i wordfil om du vill göra egen powerpoint)

  Samtal

  • Ge exempel från ert arbete på när ni har haft ett barnperspektiv.
  • Ge exempel på när ni har tagit reda på barnets perspektiv i ert arbete.
  • Ge exempel från ert arbete där ni har haft ett barnrättsperspektiv.
  • Hur kan ni se till att ni har ett barnrättsperspektiv i ert kommande utvecklingsarbete?

  Uppmuntra och hjälp varandra att bli konkreta i era exempel. 

  Lev upp till barnkonventionen

  Se filmen Barns tankar om barnkonventionen här nedan som ni också tittade på under den individuella förberedelsen i moment A gemensamt.

  Ha ett samtal utifrån de här reflektionsfrågorna:

  • I exemplet om badhuset, vad är det viktiga som barnet lyfter ur ett barnrättsperspektiv?
  • Vilka rättigheter ur barnkonventionen lyfter barnen upp?                                                                                         
  • Vilken barnsyn förmedlar barnen att de vill att vuxna ska ha?

  Tips

  Anteckna vilka frågor barnet tar upp. Efter att ha sett filmen kan du läsa igenom konventionens artiklar för att se vilka artiklar barnen lyfter fram.

  (Barns tankar om barnkonventionen, film 3 minuter och 30 sekunder.)

  Barnkonventionens artiklar:
  Barnkonventionen (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

  Ansvar för barnkonventionen

  Om du är förtroendevald eller tjänsteman inom kommun, landsting, region eller myndighet innebär det att du har ett ansvarar för att tillämpa barnkonventionen.

  • Vilket är ditt ansvar för att barnkonventionen efterlevs?
  • Hur kan du skapa förutsättningar för att andra lever upp till barnkonventionen?
  • Vad behöver du för att kunna se till att din verksamhet tillgodoser barns rättigheter enligt barnkonventionen?
 • Utvecklingsarbete: lär andra om konventionen »

  I moment C i den grundläggande utbildningen om barnkonventionen som heter Utvecklingsarbete genomför ni ett grupparbete. Observera att det här är en testversion av barnrättsresan.

  Planera in minst ett tillfälle där ni formulerar vilka som är era viktigaste behov inför det kommande utvecklingsarbetet.

  Ta upp följande:

  • Vilken är målgruppen för insatserna?
  • Vilka behov ska arbetet tillgodose?
  • Vilka är era mål för arbetet?
  • Hur ser er tidsplan ut?

  När ni är klara med det välj en av nedanstående utbildningsinsatser. 

  Antingen väljer ni att fortbilda er inom gruppen eller så utbildar ni medarbetare om barnkonventionen.

  Öka kunskapen om barnkonventionen

  Utbildning inom gruppen

  Alternativ ett
  Välj en av barnrättskommitténs allmänna kommentarer till barnkonventionen som är extra relevant för ert arbete. Läs den och för ett gemensamt samtal om hur den.

  Allmänna kommentarer (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

  Alternativ två
  Intervjua medarbetare eller chefer i din organisation om hur de arbetar med att efterleva barnkonventionen och/eller hur de säkerställer artikel 12 om att lyssna till barn och göra dem delaktiga.

  Utbilda kollegor

  Sprid kunskap om barnkonventionen till dina kollegor.

  Gör en egen powerpoint med några bilder utifrån det du själv tycker är viktigt i barnkonventionen för ert arbete.

  Använd dig gärna av Barnombudsmannens text till någon eller några av de filmade föreläsningarna som finns i avsnittet Individuell förberedelse: om barnkonventionen. Textmanusen till föreläsningsfilmerna finns publicerade i word-format.

  Du hittar dem under respektive föreläsningsfilm.

  (Observera att det bara är de filmade föreläsningarna som har tillhörande textmanus i word, inte de andra filmerna).

  Individuell förberedelse: om barnkonventionen 

 • Utvärdering av utbildningen »

  I moment D i den grundläggande utbildningen om barnkonventionen ska ni utvärdera vad ni har lärt er hittills. Observera att det här är en testversion av Barnrättsresan.

  Nu är det dags att avsluta utbildningsmodulen Välkommen till Barnrättsresan! genom reflektion och utvärdering.

  Avsätt 60–90 minuter för att utvärdera ert gemensamma arbete.

  • Vad har du lärt dig om barnkonventionen? 
  • Har din syn på ert ansvar för att efterleva barnkonventionen på något sätt förändrats? 
  • Vilka nya färdigheter har du eller din organisation utvecklat under arbetet med modulen? 
  • Vilket är nästa steg i ert arbete?