Individuell förberedelse: om barnkonventionen

I moment A i den grundläggande utbildningen om barnkonventionen som heter Individuell förberedelse får ni lära er om barnkonventionens historia och om själva konventionen. Ni får också lyssna på inlästa föreläsningar och se på film. Observera att det här är en testversion av Barnrättsresan.

Barnkonventionen växer fram

Efter andra världskriget antog FN den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Efter det har det gjorts flera internationella överenskommelser om ytterligare mänskliga rättigheter på internationell nivå och mellan regioner i världen. Nio av FN:s mänskliga rättighetskonventioner ses som kärnkonventioner och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en av dem.

Initiativet till en konvention om barnets rättigheter togs under FN:s internationella barnår 1979. Den 20 november 1989 antogs barnkonventionen i FN:s generalförsamling. Sverige ratificerade konventionen 1990 och åtog sig därmed att efterleva konventionen. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Barnrättslagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Mänskliga rättigheter är ömsesidigt samverkande och odelbara. Det betyder att de olika rättigheterna är delar av samma helhet och att en rättighet inte är viktigare än en annan. Mänskliga rättigheter är också universella, vilket betyder att de inte kan separeras från varandra och att de gäller alla människor.

(Barnkonventionens historia, film 1 minut och 30 sekunder.)

Fördjupningsmaterial

För dig som vill ha djupare kunskap och lära dig om vilka åtgärder som har genomförts i Sverige för att förbättra barns rättigheter från 1990 och fram till i dag finns möjlighet att ta del av extramaterial. Se gärna föreläsningsfilmen Från FN till svensk lag Trettio år med barnkonventionen. Den är 8 minuter lång.

Om barnkonventionen

Barnkonventionen består av 54 artiklar där 41 är rättigheter. Fyra av dem har lyfts fram som konventionens grundprinciper av FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté). Det är:

  • artikel 2 om icke-diskriminering
  • artikel 3 om barnets bästa
  • artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling
  • artikel 12 om barnets rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnad till.

Barnkonventionen innehåller rättigheter av olika karaktär. Konventionens artiklar består av medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den består också av rättigheter för specifika grupper barn med extra starkt skyddsbehov. Hur väl länder lever upp till barnkonventionen granskas av FN:s barnrättskommitté. 

Varför behövs barnkonventionen?

Eftersom barn är en extra sårbar grupp i samhället finns det behov av en konvention som reglerar barns speciella rättigheter. Barnkonventionen betonar också att det är viktigt att se barn som kompetenta, handlingskraftiga och som bärare av rättigheter.

(Barnets rättigheter i barnkonventionen, föreläsningsfilm, 8 minuter.)

Barnets rättigheter i barnkonventionen (presentationen som pdf)

Barnets rättigheter i barnkonventionen (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

Gemensamt ansvar för barns rättigheter

Sverige har ett ansvar för att barn i Sverige får sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda. De som är ansvariga är folkvalda och tjänstemän inom regering, riksdag, på myndigheter, i kommuner, landsting och regioner.

(Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag (presentationen som pdf)

Barnkonventionen Barnets mänskliga rättigheter som nu blir lag (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

Barns tankar om mänskliga rättigheter

I nästa film lyssnar du på barns tankar om barnkonventionen. Medan du ser filmen tänk på de här frågeställningarna:

  • I exemplet om badhuset, vad är det viktiga som barnet lyfter ur ett barnrättsperspektiv?

Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att utgå från rättigheterna i barnkonventionen.

  • Vilka rättigheter ur barnkonventionen lyfter barnen upp?                                                                                         
  • Vilken barnsyn förmedlar barnen att de vill att vuxna ska ha?

Tips

Anteckna vilka frågor barnen tar upp. Efter att ha sett filmen kan du läsa igenom konventionens artiklar för att se vilka artiklar barnen lyfter fram.

 

(Barns tankar om barnkonventionen, film 3 minuter och 30 sekunder.)

Barnkonventionens artiklar:

Barnkonventionen (barnombudsmannen.se). Använd pilarna i din webbläsare för att komma tillbaka till Barnrättsresan när du har tagit del av artikeln.

Tack för att du deltagit! Hoppas att det var lärorikt. Nästa moment är kollegial reflektion.


Fördjupningsmaterial

Här finns tre inspelade föreläsningar för dig som vill lära dig mer.

I Från FN till svensk lag får du en överblick över åtgärder för att förbättra barns rättigheter i Sverige de senaste trettio åren.

Föreläsningen om grundprinciper i barnkonventionen tar upp fyra sakartiklar som uttrycker barnkonventionens grundvärderingar och barnsyn.

Den sista filmföreläsningen handlar om FN:s barnrättskommitté som bevakar hur staterna följer barnkonventionen och gör allmänna kommentarer för att hjälpa till att tolka den.

(Från FN till svensk lag, föreläsningsfilm, 8 minuter.)

Från FN till svensk lag (presentationen som pdf)

Från FN till svensk lag (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

(Barnkonventionens fyra grundprinciper, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

Barnkonventionens fyra grundprinciper (presentationen som pdf)

Barnkonventionens fyra grundprinciper (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)

(FN:s kommitté för barnets rättigheter, föreläsningsfilm, 6 minuter.)

FN:s kommitté för barnets rättigheter (presentationen som pdf)

FN:s kommitté för barnets rättigheter (textmanus i word om du vill göra egen powerpoint)