Moment B - Kollegial reflektion

Del 1 – Perspektiv på barnrätt

En viktig start på er barnrättsresa är att samtala om definitioner och begrepp för att få en gemensam bild av det arbete ni ska genomföra. I barnrättsarbetet nämns ofta olika perspektiv: 

 • Barnperspektiv
 • Barnets perspektiv
 • Barnrättsperspektiv

I propositionen som ligger till grund för barnrättslagen introduceras också begreppet barnrättighetsbaserat synsätt. 

Läs igenom Barnombudsmannens definitioner och samtala därefter gemensamt (länk).

 • Ge exempel från ert arbete där ni har anlagt ett barnperspektiv
 • Hur kan ni säkra ett barnperspektiv i ert kommande utvecklingsarbete
 • Ge exempel från ert arbete där ni har tagit reda på barnets perspektiv
 • Hur kan ni säkra ett barnens perspektiv i ert kommande utvecklingsarbete
 • Ge exempel från ert arbete där ni har anlagt ett barnrättsperspektiv
 • Hur kan ni säkra ett barnrättsperspektiv i ert kommande utvecklingsarbete

Uppmuntra och hjälp varandra att bli konkreta i era exempel, då det leder till det främsta.  

Del 2 – Att efterleva barnkonventionen i praktiken 

Börja med att gemensamt titta på filmen Barns tankar om barnkonventionen som ni tittade på individuellt under moment A. För ett samtal utifrån reflektionsfrågorna: 

 • I exemplet om badhuset, vad är det viktiga som barnet lyfter ur ett barnrättsperspektiv? 

Att anlägga ett barnrättsperspektiv i frågor betyder enligt Barnombudsmannen att ha barnkonventionen som utgångspunkt. Detta innebär att se frågan utifrån alla de rättigheter varje barn har i konventionen och hur dessa har tolkats av FN:s barnrättskommitté i dess rekommendationer och allmänna kommentarer. Alla rättigheter är inte relevanta i alla frågor som berör barn, men för att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska minst barnkonventionens fyra grundprinciper genomsyra frågan.

- Vilka rättigheter ur barnkonventionen lyfter barnen upp?                              (ett tips är att du antecknar de frågor barnet tar upp och efter att ha sett filmen läser igenom konventionens artiklar för att se vilka specifika artiklar barnen lyfter fram). 

- Vilken barnsyn förmedlar barnen att de vill att vuxna ska ha? 

Vårt ansvar för barnkonventionens efterlevnad 

Som förtroendevald eller som tjänsteman inom kommun, landsting, region eller myndighet ansvarar vi för att barnkonventionen efterlevs för alla barn. 

 • I den roll som du har, vilket är ditt ansvar för att barnkonventionen efterlevs?
 • Hur kan du skapa förutsättningar för att andra efterlever barnkonventionen? 
 • Vad behöver du för att kunna säkerställa barnkonventionens efterlevnad inom din verksamhet och ansvarsområde?