Utbildning

Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om att du har rätt till utbildning.

28. Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis.

29. I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Du ska också lära dig att respektera de mänskliga rättigheterna, dina föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen.

Ladda ner lättläst skrift om barnkonventionen

 • Det här säger barnkonventionen om din rätt till utbildning »

  Sverige har lovat att följa barnkonventionen. Den gäller alla upp till 18 år.

  Du har rätt att få gå i skolan. Det står i barnkonventionen. Grundskolan är och ska vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Du ska också ha möjlighet till utbildning efter gymnasiet. Studievägledning och yrkesorientering ska också vara tillgänglig för alla, står det i barnkonventionen.

  Närvaro i skolan ska uppmuntras och landet ska se till att så få som möjligt hoppar av.

  Du har rätt till skydd mot alla former av övergrepp i skolan. Till exempel har du rätt att slippa mobbning och kränkande behandling. Skolan har också ansvar för att barn och ungdomar som mår dåligt får hjälp.

 • Du som elev har rättigheter i skolan »

  Det är inte bara din lärare eller rektor som bestämmer i skolan. Du som elev har också rättigheter. Därför är det viktigt att du känner till en del om vilka lagar och regler som gäller.

  I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att alla barn mellan6 och 16 år måste gå i skolan. Det står i skollagen. Därför har skolan ett särskilt ansvar att se till att alla mår bra och att ingen utsätts för mobbning. Gymnasiet är frivilligt. Men idag läser de flesta ungdomar vidare efter grundskolan.

  En bra arbetsmiljö
  Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser i Sverige. Den gäller också för alla elever i skolan. Ingen ska behöva riskera att skada sig eller må dåligt. Skolans lokaler ska vara tillräckligt stora, rena och ljusa. Detsamma gäller toaletterna.

  Om du inte tycker att skollokalerna är bra, ta kontakt med rektorn och hänvisa till arbetsmiljölagen. Om inte rektorn lyssnar på dig kan du vända dig till Arbetsmiljöverket.

  Lag mot mobbning
  Varje skola är skyldig att motverka alla former av kränkande behandling, som till exempel mobbning och rasistiska beteenden. Skollagen ställer krav på skolorna. Den säger att förskolor och skolor måste arbeta aktivt mot mobbning.

  Prata med din lärare för att få stöd och hjälp om du eller någon du känner blir mobbad. Om det inte hjälper ska du vända dig direkt till rektorn på din skola.

  Barn- och elevombudet, BEO, vid Skolinspektionen arbetar mot kränkningar och mobbning. Till BEO kan du anmäla om du har utsatts för kränkande behandling i skolan. BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller.

 • Vem bestämmer vad i skolan? »

  Alla barn i Sverige ska lära sig ungefär samma saker i skolan. Därför bestämmer regering och riksdag om många viktiga frågor som rör skolan. Men också kommunen, rektorn, lärarna och eleverna har rätt att bestämma om många frågor. 

  Bestämmelserna finns bland annat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Där står till exempel vad varje elev ska kunna när han eller hon slutar grund- eller gymnasieskolan.

  Men skolorna har stor frihet att lägga upp undervisningen så som de själva vill. Läraren får till exempel själv välja material och arbetssätt. 

  Rätt att vara med och bestämma
  Du som elev har också rätt att vara med och utforma din utbildning. Trots det upplever många barn att det är de vuxna, lärarna och rektorn, som bestämmer det mesta. Men så behöver det faktiskt inte vara.

  Det är kommunen som har ansvaret för att skolan sköts på det sätt som står i skollagen. Det är också kommunerna som bestämmer hur mycket pengar varje skola får. Besluten i kommunen fattas av politiker som sitter i en skol- eller utbildningsnämnd. 

  Anmäl brister till Skolinspektionen
  Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att kommunerna sköter skolorna enligt de regler som finns.

  Är du missnöjd med något i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare och sedan till rektorn. Det kan till exempel handla om att undervisningen i ett visst ämne är dålig, att det är för mycket lärarlösa lektioner, men också om att du inte får rätt stöd för att kunna följa undervisningen.

  Är du inte nöjd med deras svar kan du kontakta skolchefen och politikerna i skol- eller utbildningsnämnden. Ring kommunens växel så får du hjälp att komma rätt.

  Om varken skolpersonalen eller styrelsen lyssnar kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Du kan anmäla på webben, genom mejl eller skicka ett brev.

  Skolinspektionen gör en utredning. Om det visar sig att skolan inte har följt de lagar och regler som gäller kan de kräva att skolan ändrar sitt arbete.

På teckenspråk

Pojkansikte som tittar ner

Vad gör du om dina rättigheter inte tillgodoses?

Dina rättigheter