Diskriminera

Behandla någon sämre eller orättvist på grund av hannes eller hennes etniska tillhörighet eller bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller annan åskådning, funktionshinder eller kön.