Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, www.barnombudsmannen.se.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Myndigheten Barnombudsmannen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.barnombudsmannen.se.

Inkomna uppgifter och offentlighet

Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att det material som kommer in till Barnombudsmannen blir allmänna handlingar som kan lämnas ut till den som begär det.

Barnombudsmannen har en mycket stark sekretess med så kallat omvänt skaderekvisit. Det innebär att vi alltid gör en sekretessprövning innan en uppgift lämnas ut. Detta för att inte enskilda personer eller deras närstående ska lida men.

Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan behandlas av medarbetare hos oss som arbetar med elektronisk dokumenthantering, exempelvis fördelas inkomna ärenden till våra handläggare.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen vid:

  • Beställning av informationsmaterial eller publikationer
  • Prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev via e-post
  • IP-adresser samlas in för olika ändamål. Se information nedan.
  • Brevsvar via e-post

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Barnombudsmannen, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du lämna en undertecknad begäran till Barnombudsmannen. Begäran ska enligt PuL göras på papper och skickas med vanlig post.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Du har också rätt att begära att uppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen blockeras eller tas bort.

IP-adress

Barnombudsmannen sparar besökares IP-nummer av säkerhetsskäl och för att följa besöksstatistiken på vår webbplats samt för att skapa statistik i delar av vårt webbaserade uppföljningssystem Max18.