Meänkieli

Om Barnombudsmannen på meänkieli

Lapsi-ombudsmannista

Ruottissa kaikila lapsila ja nuorila alle 18 vuotta oon ombudsmanni. Henki¬lön lapsiombudsmanni valittee hallitus ja hään johtaa valtion viran¬omhaista jonka nimi oon Lapsi-ombudsmanni.

Lapsiombudsmannila nuin 20 työn-tekiää tekkee työtä lapsitten ja nuo-ritten oikeuksitten parissa. Met tarkastamma mitenkä lapsikon-vensjuuni toimii yhtheis¬kunnassa, annama tietoa siittä ja tehemä ehotuksia mitenkä Ruottin lakia ja määräyksiä pitäs muuttaa niin ette net stämmaavat lapsi¬konvensjuunin kans.

Lapsi-ombudsmannila oon yhtheyksiä lapsitten ja nuoritten kans ja ottaa selvile mitä mieltä net oon eri kysy-myksissä. Se tieto mitä met saama siittä mitenkä lapset ja nuoret kokevat oman arjen, annethaan sitte niile jokka määräävät kunnissa, maakäräjillä ja viranomhaisissa, mutta kans maan hallituksele ja valtiopäivile.

Lapsiombudsmanni pittää:

• Eustaa lapsitten ja nuoritten oikeuksia.
• antaa vauhtia lapsikon-vensjuunin totheuttamiselle.
• Valvoa ette lapsikonven¬sjuunia nouatethaan.
• Informeerata ja saa aikhaan debattia.
• koota yhtheen tietoa lapsitten ja nuoritten elämän ehoista.
• vaihetta tietoja lapsikonven-sjuunista kansanvälisesti.

Lapsiombudsmanni
Postiosote: Box 22106, 104 22 Stockholm
Käyntiosote: Norr Mälarstrand 6
Telefooni: 08-692 29 50
Faksi: 08-654 62 77
E-posti: 
Webbpaikka:
www.barnombudsmannen.se