Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
3 februari 2021 Remissvar

Betänkandet: Införandet av en familjevecka påbörjas

Dnr: BO 2020-0304
Svar på: DS 2020:24
Ställd till: Regeringskansliet

Inledning

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på betänkandet ”Införandet av en familjevecka påbörjas” (DS 2020:24). Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Vi beaktar även de allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige från FN:s kommitté för barns rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

Allmänt

I betänkandet föreslås att ett införande av en så kallad familjevecka påbörjas. Förslaget innebär att föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förmånen föreslås gälla för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år och ger en möjlighet till ledighet för föräldrar till exempel vid barnets lovdagar eller i samband med utvecklingssamtal för barnet.

Syftet med reformen, är enligt betänkandet, bland annat att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med familjeliv och att ge föräldrar till något äldre barn bättre möjlighet att vara lediga tillsammans med barnen.

Av betänkandet framkommer att familjeveckan bedöms ha positiv effekt för barn till arbetande föräldrar eftersom de får möjlighet till mer tid tillsammans med sina föräldrar. Möjlighet till nära relationer med båda föräldrarna ökar förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barn. Barn gynnas även av att föräldrar får förbättrade möjligheter att delta vid utvecklingssamtal.

Mot bakgrund av detta tillstyrker Barnombudsmannen förslaget.

Föredragande i ärendet har varit utredare Daniel Allinger.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman