Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
11 november 2016 Remissvar

Betänkandet Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

Dnr: 3.9:0650/16
Svar på: Ds 2016:34 (Ju2016/06555/L7)
Ställd till: Justitiedepartementet

Inledning

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på betänkandet Ds 2016:34 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen.  Barnombudsmannen kommenterar förslaget utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och hur den har tolkats av FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) i dess allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige.

Betänkandet ger ett förslag på förändring i svensk rätt utifrån Dublinförordningen, som ska tillämpas i Sverige sedan 1 januari 2014. Förslaget handlar om möjligheterna till inhibition när en person har överklagat ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen. Enligt förslaget får inte beslutet verkställas om en person har överklagat och även begärt inhibition. I sådana fall får beslutet verkställas först när Migrationsverket eller domstol fattat beslut i inhibitionsärendet.

Det föreslås också en förändring i utlänningsförordningen om att den verkställande myndigheten genast ska underrättas när ett yrkande om inhibition lämnats in.

Barnombudsmannens bedömning

Barnombudsmannen tillstyrker förslagen i betänkandet.

Barnombudsmannen vill dock påminna om vikten av att ge ordentlig och begriplig information till de sökande om denna reglering. I synnerhet gäller detta ensamkommande barn som får ett beslut om överföring i enlighet med Dublinförordningen. Barnombudsmannen har under 2015 och 2016 träffat åtskilliga ensamkommande barn, och många vittnar om en stor brist på information om processen, vad som ska hända och vem som har ansvar för vad.[1]


Föredragande i ärendet har varit juristen Karin Fagerholm.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman

[1] Barnombudsmannen Barn på flykt  - Barns  och ungas röster om mottagandet av ensamkommande, 2016