Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
15 maj 2018 Remissvar

Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Dnr: 3.9:0106/18
Svar på: SOU 2017:112 (S2018/00682/FST)
Ställd till: Socialdepartementet

Inledning

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på betänkandet ”Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)”. Våra synpunkter tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Arbetet med att förebygga våld, samt att skydda och stödja barn som utsatts för våld, ska prioriteras. I artikel 19 tydliggörs att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige lyfter fram barnets rätt att skyddas mot våld som ett prioriterat område. Där står ”Våld mot barn ska förebyggas och bekämpas med alla till buds stående medel.”

Sammanfattning

Barn som vistas på skyddat boende betraktas vanligtvis som medföljande till en vuxen vårdnadshavare. Barnet får då inget eget beslut på insatsen vilket bland annat leder till att det saknas krav på dokumentation. Det är enligt utredningen i dagsläget oklart om barnet överhuvudtaget är föremål för en socialtjänstinsats eller om barnets vistelse omfattas av tillsynsansvaret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Brister i samverkan och rutiner leder ofta till att barnet inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Dessutom saknas rutiner för att säkerställa barnets behov av vård och psykiatrisk behandling. Det finns inte några enhetliga rutiner för att barnet ska få sin rätt till information och delaktighet tillgodosett. Dessutom saknas rutiner för att följa upp barnets situation och det säkerställs inte att barnet får stöd och ett tryggt boende efter tiden i skyddade boendet. Tvärtom är ett vanligt förekommande skäl till hemlöshet bland barn att ha upplevt våld i nära relationer. I en kartläggning gällande barnfamiljer i Stockholms stad som saknar stadigvarande boende anger 12 procent ”våld i nära relation” som anledning till sin osäkra boendesituation.

Mot den bakgrunden anser Barnombudsmannen, precis som utredningen, att barnets rättigheter måste stärkas både före, under och efter tiden på det skyddade boendet. Barnet behöver synliggöras som rättighetsbärare och rättssäkerheten måste stärkas.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att barnet ska få ett eget beslut om insatsen skyddat boende, att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en tillfällig boendeinsats samt att det ställs kvalitetskrav på boendeformen. Barnombudsmannen tillstyrker även förslaget om en enhetlig definition och tillståndsplikt av skyddat boende. En tydlig definition av skyddat boende, samt tillståndsplikt för skyddat boende, borde stärka barnets möjlighet till en mer likvärdig och kvalitativ insats. Barnombudsmannen tillstyrker även de förslag som syftar till att stärka barnets rätt till utbildning samt hälso- och sjukvård.

Barnombudsmannen avstyrker förslaget att barnet endast får tas emot i ett skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. Barnombudsmannen anser att det kan finnas situationer där barnet, för att få sin rätt till skydd och stöd tillgodosett, kan behöva följa med en vuxen person som inte är vårdnadshavare till det skyddade boendet. Det kan exempelvis handla om en förälder som inte är vårdnadshavare till barnet men som är boendeförälder eller en styvförälder. Barnombudsmannen ser även stora behov av ett kompetenslyft för personal i socialtjänst och skyddade boenden samt information till barnen själva för att utredningens konstruktion ska fungera i praktiken.

Samtal med barn och unga

Barnombudsmannen ser med glädje att utredningen har lyssnat till barn och unga med egen erfarenhet av att vistas i skyddat boende. Det är tydligt att barns och ungas syn på sin situation och deras råd till förbättring har legat till grund för många av de förslag som läggs fram i betänkandet. Att göra barn och unga delaktiga i framtagande av lagstiftningsförslag ligger i linje med barnkonventionen. Artikel 12 tydliggör att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet (…). FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) skriver ”Tonvikten på ”frågor som rör barnet” i artikel 12.1 innebär en skyldighet att ta reda på åsikterna hos specifika grupper av barn i specifika frågor – till exempel att tillfråga barn med erfarenhet av det rättsliga systemet för unga lagöverträdare när det gäller förslag om lagstiftningsreformer inom detta område /…/.”

Barnombudsmannen har liksom utredningen mött och lyssnat till barn och unga som utsatts för våld och övergrepp. Gemensamt för de barn som vi träffat är att de drabbats hårt, mått dåligt och påverkats på många olika plan av sina erfarenheter. Barnets behov av stöd är stort innan, under och efter tiden på det skyddade boendet. ”Mamma ville skilja sig och han blev arg för det och ville ha vårdnaden och så. Och på grund av det fick vi flytta till en annan stad, och sen till en annan kvinnojour och sen hit /…/ Ja, jag fick byta fem skolor.” berättar en flicka. De har både sett sina mödrar utsättas för våld men har också själva blivit slagna. Barnet kan vara rädd både för den som utsatt familjen för våldet och oroa sig för syskon och för den förälder som blivit utsatt. Att få vara trygg och att få lugn och ro blir då det viktigaste av allt. ”När vi sov ville vi inte sova själva, alltså, vi ville sova med mamma. Då sov vi en sån här enkelsäng, tre stycken, tillsammans.” berättar Julia. Flera av barnen uppskattar att personalen på det skyddade boendet varit så omtänksamma och snälla. När stämningen är vänlig kan tiden på det skyddade boendet beskrivas som en bra tid där möjligheten till stöd och hjälp kan tillgodoses. När situationen är omvänd blir upplevelsen däremot negativ.

Våra samtal visar att det kan vara mycket fokus på vuxna i mötet med socialtjänsten och på det skyddade boendet. Ibland har barnet negativa erfarenheter och har svårt att förstå varför socialtjänsten har agerat på ett visst sätt. Behovet av stöd är stort, ofta mår barnet dåligt både somatiskt och psykiskt. Vilket stöd barnet erbjudits varierar. Skolan har påverkats på olika plan. Flera av barnen har haft längre eller kortare skoluppehåll. Barnet har ofta flyttat runt många gånger och bytt skola flera gånger. Att missa mycket av skolan kan ge upphov till stora svårigheter i det fortsatta livet i en redan utsatt situation.

5.1 Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en tillfällig boendeinsats. Vi anser att boendeformen bör definieras, synliggöras och regleras för att rättssäkerheten för barn och unga ska stärkas.

Barnombudsmannen avstyrker förslaget att barnet endast får tas emot i ett skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. Barnombudsmannen anser att det kan finnas situationer där barnet, för att få sin rätt till skydd och stöd tillgodosett, kan behöva följa med en vuxen person som inte är vårdnadshavare till det skyddade boendet. Det kan exempelvis handla om en förälder som inte är vårdnadshavare till barnet men som är boendeförälder eller en styvförälder.

5.1.3 Ansvaret för skyddat boende till asylsökande tydliggörs

Barnombudsmannen tillstyrker förlaget att socialnämnden i vistelsekommunen vid behov ska bevilja asylsökande barn insatsen skyddat boende. Förslaget ligger i linje med artikel 2 i barnkonventionen som tydliggör att rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn inom konventionsstatens jurisdiktion.

5.2 Definition av skyddat boende

Barnombudsmannen är enig med utredningen om att det krävs en enhetlig definition av skyddat boende. Barnombudsmannen håller även med om att definitionen bör vara bred. FN:s barnrättskommitté har vid flertalet tillfällen uttryckt oro över de skillnader som kvarstår när det gäller genomförandet av konventionen i kommunerna och landstingen, vilket leder till att barns tillgång till stöd och tjänster inte är likvärdig. En tydlig definition av skyddat boende, samt tillståndsplikt för skyddat boende, borde stärka barnets möjlighet till en mer likvärdig och kvalitativ insats.

5.3 Kvalitetskrav för skyddade boenden

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag om kvalitetskrav för skyddade boenden.

Barnombudsmannen ställer sig frågande till förslaget om tillgång till personal dygnet runt på skyddade boenden som tar emot barn. Även om det sägs i förslaget att personal ska kunna infinna sig på hemmet utan oskäligt dröjsmål, kan det innebära att ett barn kan befinna sig själv i en utsatt position under en viss tid. Förslaget är mindre långtgående än för hem för vård eller boende (HVB) som ska vara bemannat dygnet runt om hemmet tar emot barn. Till skyddat boende kommer barnet visserligen med en omvårdnadsperson men då denna person inte alltid förmår ta sitt föräldraansvar fullt ut anser Barnombudsmannen att barn och unga i skyddat boende kan ha behov av personal på plats hela dygnet.

5.3.1 Särskilda krav på skyddade boenden som tar emot barn

Barnombudsmannen välkomnar den perspektivförskjutning som utredningen föreslår där barnrättsperspektivet lyfts fram genom att bland annat förtydliga alla barns rätt att få sina behov av skydd och stöd tillgodosedda på ett skyddat boende. Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska alla barn skyddas mot alla former av våld när de befinner sig i sina föräldrars, vårdnadshavares eller i andra personers vård. Detta innefattar även att ge barnet skydd när barnet redan har blivit utsatt för våld eller andra övergrepp. Att tonårspojkar fortfarande inte tas emot i alla skyddade boenden är inte försvarbart ur ett barnrättsperspektiv. Skyddade boenden som tar emot barn bör därför vara lämpliga för alla barn oavsett ålder och kön.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det ska finnas personal med kunskaper om barns behov och rättigheter. FN:s barnrättskommitté har påpekat vikten av att yrkesgrupper som möter barn i sitt arbete har kunskap om barns rättigheter. Barnombudsmannen anser att kunskap om barnkonventionen och hur den kan användas i allt arbete som rör barn och unga utgör ett viktigt led i arbetet med att förbättra barns uppväxtvillkor och därigenom deras hälsa.

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att det ska finnas en barnansvarig person på det skyddade boendet. Den barnansvarige bör ha till uppgift att ge information till barnet vilket utgör en viktig förutsättning för att barnet ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Det bör också vara tydligt vilken roll den barnansvariga har för barnet på det skyddade boendet. Den barnansvariges uppgifter bör enligt Barnombudsmannen inte inskränka vårdnadshavarens ansvar avseende till exempel barnets utveckling och skolgång.

5.3.4 Beslut om inskrivning och utskrivning

Barnombudsmannen är enig med utredningen om att in- och utskrivningssamtal är viktiga för barnet. Det bör framgå att man vid detta tillfälle ska tala direkt med barnet. Det bör även framgå att barnet ska informeras om sina rättigheter, såsom rätten att gå i skola, samt vad barnet kan göra om rättigheterna inte tillgodoses. Barnombudsmannen anser att bestämmelsen i socialförsäkringsbalken bör kompletteras med avseende på skyddat boende, på motsvarande sätt som redan gäller för enskilda som vistas i HVB eller stödboende.

5.4 Tillståndsplikt för skyddat boende

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. För att barn ska försäkras rätt till likvärdig kvalité av insatsen skyddat boende anser Barnombudsmannen att tillståndskrav bör införas.
Barnombudsmannen håller med utredningen om att det faktum att ett skyddat boende inte är föremål för någon kontroll före starten kan innebära stora risker med tanke på målgruppen, barn och vuxna som är utsatta för hot, våld och andra övergrepp. Som tidigare nämnts lyfter FN:s barnrättskommitté i sina rekommendationer till Sverige att man är oroad över att barns tillgång till stöd och tjänster inte är likvärdig över landet. I nuläget kan kvalitén på skyddat boende variera mycket då varken tillstånd krävs eller någon systematisk tillsyn bedrivs.

5.4.1 Skyddat boende får en särskild tillståndsgrund

Barnombudsmannen är enig med utredningen att skyddade boenden har en inriktning skild från övriga boendeinsatser, nämligen att ge insatser till stöd och skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att det av rättssäkerhetsskäl är viktigt att skyddat boende läggs till som en särskild tillståndsgrund i 7 kap. 1 § socialtjänstlagen. Fördelen med att lägga till skyddat boende i socialtjänstlagens redan existerande bestämmelse om enskild verksamhet och anmälningsplikt kan vara att detta system redan är i bruk och därmed blir enklare att använda.

5.4.2 Tillsyn av skyddade boenden

För att barn ska försäkras rätt till likvärdigt skydd och stöd anser Barnombudsmannen att tillsyn är en viktig del i arbetet med att fortlöpande utveckla och säkra barns vistelse i skyddade boenden. Barnombudsmannen är därför positiv till att tillsynen för barn i skyddat boende föreslås följa samma ordning som andra verksamheter där utsatta barn är placerade.

5.5 Obligatorisk registerkontroll

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att alla skyddade boenden, som tar emot barn, ska omfattas av den obligatoriska registerkontrollen i belastnings- eller misstankeregistret.

5.6 Skyddat boende som en insats till barnet

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska få ett eget beslut om insatsen. Ett eget beslut till barnet synliggör barnet som rättssubjekt och bärare av egna rättigheter. Detta synsätt anser Barnombudsmannen ligga i linje med barnkonventionens barnsyn. FN:s barnrättskommitté skriver i den allmänna kommentaren nummer 13 ”Barnet är en rättighetsbärare, och respekten för barnets värdighet, liv, överlevnad, välfärd, hälsa, utveckling, deltagande och rätt till icke diskriminering bör etableras och värnas som det främsta målet med konventionsstaternas barnpolitik. Detta förverkligas bäst genom att respektera, skydda och uppfylla alla rättigheter i konventionen(…). Det kräver ett paradigmskifte, bort från ett synsätt på skydd av barn där barn uppfattas och behandlas som ”objekt” som behöver hjälp och inte som rättighetsinnehavare med icke förhandlingsbara skyddsrättigheter.”

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att barnet ska få en egen socialsekreterare, att socialnämnden ska ansvara för regelbundna besök och genomföra enskilda samtal med barnet. Barnombudsmannen är även positiv till att barnet ska få en genomförandeplan samt att socialnämnden noga ska följa barnets placering. Vi ställer oss däremot frågande till om det finns ett generellt behov av en ”vårdplan” för barn i skyddat boende.

När ett barn placeras på skyddat boende bör det vara mer regel än undantag att detta görs mer eller mindre akut. För att barnet inte ska riskera att stå utan insats är det avgörande att en väl fungerande struktur för att kunna ta snabba beslut i ett akut skede byggs upp på socialtjänst och socialjour.

Även om de insatser som beskrivs rimligen kommer att stärka barnets rättigheter och lyfta fram barnet som ett eget subjekt ställer sig Barnombudsmannen undrande till om insatserna kommer vara tillräckliga. Brister i utbildning och hälsa har uppmärksammats även när det gäller barn som placerats på HVB eller i familjehem trots att de redan har tillgång till de insatser som föreslås för barn i skyddat boende. I slutbetänkandet ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” föreslås en rad insatser för att barnets rätt till utbildning och hälso- och sjukvård ska garanteras. Barnombudsmannen ser det som ytterst viktigt att förslagen i LVU utredningen förverkligas för att placerade barns rättigheter ska tillförsäkras.

5.6.6 Barnets behov av hälso- och sjukvård tillgodoses

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn placerats i skyddat boende och erbjuda barnet en hälsoundersökning. Barnet har i enlighet med artikel 24 i barnkonventionen rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.

Barnombudsmannen håller med om utredningens bedömning att barn i skyddat boende ska kunna tas emot av barn- och ungdomspsykiatrin och är positiv till att Socialstyrelsen föreslås ta fram en vägledning. Liksom utredningen har Barnombudsmannen i mötet med våldsutsatta barn och unga identifierat stora brister gällande barnets rätt till psykiatrisk vård och rehabilitering. Enligt artikel 39 ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning ska äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.

FN:s barnrättskommitté uttrycker oro över att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt att få tillgång till rehabiliteringstjänster och psykiatrisk vård, framför allt på grund av den bristande tydligheten om vårdkedjan. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett sammanhängande och samordnat system som skyddar barn.

5.6.8 Barnets rätt till skola och förskola tillgodoses

Barnombudsmannen är positiv till de förslag som syftar till att stärka barnets rätt till utbildning. Vi tillstyrker förslaget att i skollagen förtydliga rätten för ett barn som placerats i ett skyddat boende att tas emot i grundskolan eller grundsärskolan i placeringskommunen. Barnombudsmannen tillstyrker även förslaget att barnet ska ha rätt att behålla sin skolplacering i den placerande kommunen i fyra månader. Barnombudsmannen efterfrågar även en tydlig reglering gällande barnets rätt till förskola under tiden i det skyddade boendet.
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att socialnämnden ska kunna ansöka om placering, eller byta av skola, med anledning av att barnet placerats i skyddat boende även när endast en av två vårdnadshavare samtycker till detta.

Barnombudsmannen har lyssnat till barn och unga som haft långa och påtvingade studieuppehåll i samband med flytten till skyddat boende. Vi har även mött barn som tvingats byta skola många gånger i samband med tiden på skyddat boende. Det är inte acceptabelt att barn som levt i familjer med våld och övergrepp utöver en redan utsatt situation inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd. I artikel 28 i barnkonventionen erkänns barnets rätt till utbildning. Utbildningen ska i enlighet med artikel 29 syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter. I artikel 28 punkt e. tydliggörs att konventionsstaterna särskilt ska vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. Artikel 2 betonar särskilt att rättigheterna i barnkonventionen ska gälla alla barn som finns inom statens jurisdiktion.

5.6.12 Barnet är skyddat från våld under tiden i skyddat boende

Barnombudsmannen håller med om utredningens bedömning att det krävs stöd till samhällets instanser för att bättre tillgodose barnets behov och rättigheter vid umgänge med en våldsutövande förälder. Barnombudsmannen har träffat barn och unga som tvingats till umgänge med en förälder som de varit rädda för och som utsatt barnet för våld och övergrepp. Det är inte rimligt att barn ska tvingas till umgänge i sådana situationer, vi vill understryka att ett umgänge med föräldern inte är en rättighet för föräldern och endast får ske om det är till barnets bästa.

5.6.13 Barnet får en trygg utflytt från det skyddade boendet

Barnombudsmannen ser positivt på att utredningen antagit perspektivet att barnets rättigheter ska stärkas under hela den process som familjen behöver stöd från samhällets sida. Detta ligger i linje med FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett sammanhängande och samordnat system som skyddar våldsutsatta barn.
Utredningen föreslår att socialnämndens ansvar ska förtydligas när det gäller att ta initiativ till och bevaka en god samhällsmiljö, främja rätten till bostad för våldsutsatta samt att kunna följa upp barnets situation. Även om förslagen syftar till att stärka rätten till en trygg utflytt från boendet är Barnombudsmannen tveksam till om de åtgärder som föreslås är tillräckliga.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen ska konventionsstaten bistå, och vid behov tillhandahålla, materiellt bistånd för att upprätthålla den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Detta gäller särskilt i fråga om mat, kläder och bostad. Enligt barnkonventionen är bostad en grundläggande faktor för att säkerställa den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Enligt FN:s barnrättskommitté ska rätten till bostad tolkas som en rätt att bo någonstans i trygghet, fred och under värdiga former. Vidare betonar kommittén att rätten till bostad hänger samman med alla andra rättigheter i barnkonventionen. Barnombudsmannen anser att alla barn ska ha rätt till ett långsiktigt och tryggt boende. Vi anser att det behöver tillsättas en statlig utredning för att se över vilka åtgärder och eventuella förändringar i lagstiftningen som behövs för att säkerställa att barn inte lever i hemlöshet och att vräkningar som berör barn förebyggs mer effektivt. Barnombudsmannen anser vidare att socialtjänsten måste garantera familjen ett långsiktigt boende som är tryggt och som möjliggör studier, fritid och vila. Socialtjänsten ska, så långt det är möjligt och är till barnets bästa, arbeta för att motverka uppbrott från skola, förskola och vänner.

5.7 Möjlighet för barnet att få beslut om insatsen skyddat boende

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att socialnämnden ska få besluta om att ett barn ska få placeras i ett skyddat boende även om endast en av vårdnadshavarna samtycker till detta. Barnombudsmannen avstyrker förslaget att ett sådant beslut ska omprövas efter en månad. Vi anser i stället att beslutet bör omprövas efter det som kan anses vara en genomsnittlig vistelsetid på det skyddade boendet, förslagsvis tre månader. Detta för att barnet ska kunna återhämta sig utan att uppleva oro för att beslutet rivs upp så snart efter ankomsten till det skyddade boendet.

Barnombudsmannen anser att det krävs en möjlighet för socialnämnden, eller annan lämplig instans, att i vissa undantagsfall även ta beslut om vistelse i skyddat boende även om barnet följt med en vuxen som inte är vårdnadshavare såsom en boendeförälder eller en styvförälder. Ett alternativ kan exempelvis vara att det tas beslut om ett omedelbart omhändertagande med stöd av LVU med placering tillsammans med medföljande vuxen, eller att socialnämnden väcker talan om vårdnaden.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att barnet i ett akut skede ska kunna placeras i skyddat boende. Barnets rätt till skydd hänger på att socialnämnden kan ta ett snabbt beslut om placering. Det krävs information och fungerande rutiner för att konstruktionen ska fungera i praktiken. Barnombudsmannen håller med om utredningens bedömning att Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bör få i uppdrag att följa upp tillämpningen av 6 kap. 13 a § FB.

5.8 En trygg och säker dokumentation för barnet

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag, kring gallring och sekretess, för en trygg och säker dokumentation för barnet. Barnombudsmannen vill samtidigt påtala vikten av att uppgifter om barn behandlas restriktivt och med hänsyn till verksamhetens art och det enskilda barnet.

5.9 Offentlig statistik och kvalitetsuppföljning

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att socialnämnden ska vara skyldig att lämna statistiska uppgifter till Socialstyrelsen om barns vistelse i skyddat boende.

5.10 Information till barn om deras rättigheter

Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att IVO ska ta fram information till barn som placeras i skyddat boende på motsvarande sätt som gäller för barn som är placerade i familjehem, HVB eller stödboende. Vi delar utredningens bedömning att barn och unga själva i större utsträckning behöver få kunskap om sina rättigheter och kunna slå larm om rättigheterna kränks.
Barnombudsmannen är positiv till, att i samverkan med Brottsoffermyndigheten, ta fram informationsmaterial som riktar sig till barn i skyddat boende. Enligt artikel 42 i barnkonventionen ska konventionsstaten genom lämpliga och aktiva åtgärder göra bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl barn som vuxna. Artikel 12 i konventionen fastställer varje barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet, samt den medföljande rätten för dessa åsikter att tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Denna rätt innebär en tydlig juridisk skyldighet för konventionsstaterna att erkänna rättigheten och säkerställa att den genomförs genom att lyssna på barnets åsikter och tillmäta dem betydelse. FN:s barnrättskommitté har uttryckt att konventionsstaterna måste säkerställa att barnet får all den information och rådgivning som behövs för att fatta det beslut som är till förmån för barnets bästa.

Barnombudsmannen anser att det bör förtydligas vilken information som ska tas fram av vilken myndighet och i vilket syfte. Detta för att motverka dubbelarbete och tydliggöra myndigheternas olika roller.

5.11 Stärkt kunskap om barn i skyddat boende

Barnombudsmannen håller med om utredningens bedömning att regeringen bör ge Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag om kompetensstöd till kommuner och landsting samt ideella organisationer inom området våld i nära relationer. Barnombudsmannen välkomnar också att regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utarbeta en vägledning till stöd för tillämpning av regelverket för insatsen skyddat boende.

5.12 Stöd- och utbildning till skyddade boenden

Barnombudsmannen välkomnar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna, öka stöd och utbildning till socialnämnden och skyddade boenden. Barnombudsmannen ser positivt på att utredningen framhåller behov av utbildning om barnets rättigheter och behov, hur barn får information och görs delaktiga och barnets rätt till stöd, skolgång och hälso- och sjukvård. I utbildningen bör även ingå att klargöra kommunens respektive utförarens ansvar att genomföra insatser av god kvalitet.

5.13 Behov av mer forskning om barn i skyddat boende

Barnombudsmannen håller med om att det finns stora brister i arbetet med att uppmärksamma, utreda och tillgodose barns behov före, under och efter vistelsen på skyddat boende. Barnombudsmannen är enig i bedömningen att ytterligare forskning behövs om barns hälsa och utveckling samt om hur deras behov och rättigheter tillgodoses i skyddat boende i Sverige.


Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Törneman och juristen Li Melander.


Anna Karin Hildingson Boqvist
Vikarierande Barnombudsman