Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
29 juni 2018 Remissvar

Framtidens biobanker Slutbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker (SOU 2018:4)

Dnr: 3.9:0257/18
Svar på: (S2018/00641/FS)
Ställd till: Socialdepartementet

Utredningen har gjort en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av och information om proverna i biobanker. Utredningens förslag syftar till att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens samt forskningens behov. 

Barnombudsmannen yttrar sig över betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen har redan i remissvar av delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40) framfört synpunkter över förslagen som gäller avsnitt 14 Prover från barn och avsnitt 24 Utredning av föräldraskap. Barnombudsmannen har därmed redan besvarat remissen i de delar av betänkandet som berör barn och unga direkt, och vi har inte några ytterligare kommentarer.


Föredragande i ärendet har varit jurist Rebecka Pomering och utredaren Jonas Karlsson.


Anna Karin Hildingson Boqvist

Vikarierande barnombudsman