Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 november 2016 Remissvar

Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Dnr: 3.9:0734/16
Svar på: Fi2016/03741/BATOT
Ställd till: Finansdepartementet

Förslaget

I promemorian föreslås en ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, som innebär att myndigheter som redovisar individbaserad statistik i sina årsredovisningar ska presentera denna uppdelad efter kön. Förslaget innebär inte något krav på myndigheterna att redovisa någon ny statistik, utan endast att den statistik som myndigheterna lämnar ska presenteras uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl för detta. Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

Barnombudsmannens synpunkter

Barnombudsmannen instämmer i förslaget i sin helhet. Vi vill dock poängtera följande:

Idag finns flera sätt att definiera kön i statistikinsamling, I offentlig statistik/registerdata avses juridiskt kön (kvinna eller man). I andra sammanhang blir det allt vanligare att istället efterfråga självupplevd könsidentitet. Rent praktiskt görs detta genom att fler svarsalternativ (till exempel ”Annat” och ”Inget”) läggs till.  Barnombudsmannen anser att

  1. det vid användning av offentlig statistik ska beskrivas att det är juridiskt kön som avses samt att detta kan skilja sig från självupplevd könsidentitet.
  2. att regeringen bör uppmuntra myndigheter att där det är möjligt (till exempel vid enkäter och vid intervjuer) efterfråga självupplevd könsidentitet. Detta skulle vara ett led i arbetet med att ersätta en binär syn på kön/tvåkönsnorm med en mer inkluderande och verklighetsnära beskrivning av kön. Från Barnombudsmannens samtal med barn och unga vet vi att det förekommer att barn och unga inte identifierar sig som antingen flicka/kvinna eller pojke/man och upplever tvåkönsnormen som exkluderande och diskriminerande.[1]

Vi vill även lyfta att det i förslaget bör tydliggöras att även barns juridiska/självupplevda kön ska anges i myndigheternas statistikinsamling/redovisning.


Föredragande i ärendet har varit utredaren Emma Wilén.


Fredrik Malmberg
Barnombudsman


[1] Se bland annat Barnombudsmannens rapport "Barns röster om jämställdhet” (2016)