Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
28 mars 2018 Remissvar

Promemorian Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn

Dnr: 3.9:0177/18
Svar på: Ju2018/01432/DOM
Ställd till: Justitiedepartement

Inledning

I promemorian lämnas förslag till att tidsfristen gällande expediering av beslut om interimistiskt förordnande av särskild företrädare för barn förlängs från fyra till sex vardagar.

Barnombudsmannen yttrar sig över promemorian med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Förlängd tidsfrist för expediering av interimistiska beslut om särskild företrädare för barn

Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att tidsfristen gällande expediering av beslut om interimistiskt förordnande av särskild företrädare för barn förlängs från fyra till sex vardagar.

Som framgår i promemorian innebär det nuvarande tidskravet på fyra vardagar att det är svårt att hitta en dag då alla inblandade aktörer kan inställa sig till ett förhör med barnet innan vårdnadshavarna underrättas. Det finns därmed begränsat tidsmässigt utrymme för att barnet exempelvis kan bli sjukt eller vara bortrest. Fristens längd gör också att den särskilda företrädaren har små möjligheter att hinna bekanta sig med barnet för att åstadkomma en lugn och trygg förhörssituation för barnet.

Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska alla barn skyddas mot alla former av våld när de befinner sig i sina föräldrars, vårdnadshavares eller i andra personers vård. Detta innefattar även att ge barnet skydd när barnet redan har blivit utsatt för våld eller andra övergrepp. Det vill säga när barnet är ett brottsoffer. Om vårdnadshavare underrättas innan ett första förhör med barnet är risken att barnet påverkas vilket kan begränsa barnets möjligheter till att berätta om ett misstänkt övergrepp. Barnombudsmannen anser därför att det är viktigt att en särskild företrädare, som ska ta tillvara barnets rätt under förundersökning och eventuell rättegång, förordnas innan vårdnadshavare underrättas.

Redan 2006 lyfte Barnombudsmannen frågan om att fyra dagar kan vara för kort tid för att den särskilda företrädaren ska hinna träffa och etablera kontakt med barnet innan förhör och eventuella läkarundersökningar ska ske.

Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska barnet beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare i alla frågor som rör barnet. Det är bland annat viktigt att det finns en person som på ett bra sätt kan förklara händelseförloppet för barnet och som tillgodoser barnets rätt till information. För att kunna få god kontakt anser Barnombudsmannen att den särskilda företrädaren måste kunna ta sig tid att lära känna barnet i viss utsträckning. Därför välkomnar Barnombudsmannen förslaget om förlängd tidsfrist gällande expediering av beslut om interimistiskt förordnande av särskild företrädare för barn. Barnombudsmannen vidhåller samtidigt att vårdnadshavare inte ska vara oinformerade i större utsträckning än nödvändigt och att en avvägning måste göras i varje enskilt fall.


Föredragande i ärendet har varit juristen Li Melander.


Anna Karin Hildingson Boqvist

Vikarierande Barnombudsman