Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
11 november 2016 Remissvar

Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

Dnr: 3.9:0505/16
Svar på: SOU 2016:35
Ställd till: Utbildningsdepartementet

Barnombudsmannens yttrande utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen välkomnar regeringens initiativ att se över vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som asylsökande eller personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser har. Även möjlighet för pensionerade lärare och lärarstudenter att arbeta i skolväsendet föreslås.

Barnombudsmannen tillstyrker samtliga förslag i betänkandet. Med anledning av att utredningen inte föreslår en generell lämplighetsbedömning för de asylsökande och nyanlända som ska verka i skolväsendet utan istället föreslår att en lämplighetsbedömning ska göras under praktiktiden i skolan, vill Barn-ombudsmannen dock betona vikten av att säkerställa en trygg skolgång för barnet utifrån barnkonventionen. Alla barn har enligt artikel 28 i barnkonventionen rätt till utbildning. I artikel 29 anges att utbildningen bland annat ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för de mänskliga rättigheterna. FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) har uttalat att det är nödvändigt att lärare och andra som arbetar med utbildning av barn får utbildning som främjar principerna som anges i artikel 29. Dessutom måste undervisningsmetoderna och skolmiljön återspegla de värden och den utbildningsfilosofi som uttrycks i barnkonventionen.[1]

Barnombudsmannen vill därför understryka att ett förstärkande av skolväsendet med lärare och annan personal inte får ske så skyndsamt att det blir på bekostnad av barnets trygghet och säkerhet. Det är av stor vikt att den lämplighetsbedömning som föreslås ingå under praktiken säkerställer att barnen alltid omges av lämplig personal som bidrar till en trygg skolmiljö.


Föredragande i ärendet har varit jurist Ellionor Triay Strömvall


Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Noter
[1] FN:s barnrättskommitté. Allmän kommentar nr 1 - Utbildningens mål. 2001. P 18-19.