Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Prövning av barnets bästa

Barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn har rätt att få sitt bästa prövat i alla beslut och andra åtgärder som rör ett enskilt barn eller barn som grupp.

 

Barnkonventionen om barnets bästa

Artikel 3.1.
"Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa."

Den som fattar beslut som påverkar ett barn eller en grupp barn i Sverige har enligt barnkonventionen en skyldighet att beakta barnets bästa. Men vad som är barnets bästa kan vara svårt att svara på. Därför behöver den aktuella åtgärden och dess konsekvenser undersökas och prövas i syfte att bedöma, beakta och synliggöra vad som är barnets bästa.

Prövningen bör anpassas utifrån den specifika verksamheten och det beslut eller den åtgärd som ska göras.

En prövning består av sju steg: 1. Beskriv ärendet där beslut ska fattas. 2. Lyssna till barnet eller barnen. 3. Inhämta kunskap. 4. Låt barnkonventionen vägleda. 5. Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenser. 6. Bedöm barnets bästa och fatta beslut. 7. Återkoppla och utvärdera.

En viktig del i prövningen är att höra vad barnet eller barnen själva har att säga om saken. Om ett beslut fattas som inte bedöms vara barnets bästa ska kompensatoriska åtgärder genomföras.

Förutsättningar för prövning av barnets bästa

Barnombudsmannen har identifierat några viktiga förutsättningar för att prövningar av barnets bästa inom olika verksamheter ska kunna genomföras effektivt:

  • Det ska finnas ett övergripande beslut inom organisationen om att prövningar av barnets bästa ska göras och att de ska hålla god kvalitet.
  • Ledningen har det yttersta ansvaret för att organisationens insatser följer barnkonventionen och principen om barnets bästa.
  • Ledningen har även ansvar för att säkerställa att organisationen har tillräcklig kompetens för att göra prövningar.
  • Prövningar av barnets bästa ska vara en integrerad del av en ordinarie besluts och ärendeprocess.
  • Befintliga strukturer och system bör inkludera tydliga rutiner för prövningar av barnets bästa.
  • Ledningen ska kontinuerligt följa upp metoder och processer som används för att göra prövningar av barnets bästa.