3. Arbetsträffar

Du behöver planera genomförandet av dina arbetsträffar. Alla människor är olika. Därför behöver du ge barnen möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem. I verktygslådan här intill har vi samlat några övningar som du kan använda i mötet med barnen.

• Anpassa arbetsträffen efter gruppens sammansättning och deltagarnas ålder. Fyra till åtta personer är lagom för en grupp. Undvik alltför stor åldersspridning för att alla ska kunna delta i samtalen.

• Inhämta samtycke från vårdnadshavare eller andra ställföreträdare för de barn som ska delta.

• Bestäm en tid för träffen som passar deltagarna. Avsätt minst fyra timmar för varje träff. Om träffen äger rum under dagtid är det viktigt att du stämmer av med de vuxna som ansvarar för barnet att han eller hon har fått godkänt att vara frånvarande från skolan.

• Boka lokal på en neutral plats så att barnen kan känna sig fria att uttrycka sina åsikter. Se till att det finns mat och dryck och energihöjande tilltugg som passar alla – gärna något festligt som förgyller dagen.

• Se över behov av transporter för barn och eventuella medföljande vuxna. Boka färdbiljetter om din arbetsgivare ersätter deltagarnas resekostnader.

• Det kan vara bra att ordna med väntrum för vuxna som följer med barn till platsen. Vuxna ska i regel inte närvara under träffen eftersom det kan påverka barnens möjlighet att prata fritt. Men vissa barn kan behöva ha med en vuxen, till exempel barn med funktionsnedsättning och barn i behov av tolk.

• Kontakta barnen och ge dem all information de behöver inför första arbetsträffen.

• Kontrollera att det finns ett fullgott försäkringsskydd och komplettera vid behov.

Tänk på
Förberedelserna kan vara tidskrävande. Du kan behöva ringa och skicka brev flera gånger för att få till stånd träffarna. Var öppen för alternativa vägar att nå vårdnadshavarna, det kan finnas omständigheter som gör att de är ovana vid skriftlig information.