1. Förberedelser

När du har identifierat ett ämne där det är viktigt att lyssna på barns åsikter behöver du lägga upp en plan för genomförandet av Unga Direkt. Här är några grundläggande punkter du behöver tänka igenom.

• Vilka barn bör medverka? Utgå från att barn är experter på sin situation och har kunskap om ämnet som inte går att få på annat sätt än genom att lyssna till vad de har att säga.

• Vilka barn vill du komma i kontakt med? Ska de vara i en viss ålder? Hur många är relevant och rimligt? Ska ni träffas i grupp eller enskilt?

• Vad är syftet med ditt möte med barnen? Det är viktigt att du är tydlig med ditt syfte när du vänder dig till barnen så att de förstår på vilket sätt de kan medverka i arbetet. Var öppen, det är barnen som ska styra samtalet.

• Har du en plan för stöd? Om du möter barn som lever i en utsatt situation bör du ha en plan så att de barn som eventuellt behöver stöd efter träffen får rätt hjälp.

• Hur ska resultatet användas? Tänk igenom hela processen så att du kan berätta för barnen hur deras tankar, åsikter och erfarenheter kommer att användas. Du bör kunna redogöra för detta vid den inledande kontakten.

• Finns det ett behov av utbildning hos den personal som ska arbeta med Unga Direkt? Se till att alla lär sig arbetssättet och genomför andra kompetenshöjande insatser som behövs för att kunna utföra arbetet.

• Dokumentation och verktyg? Bestäm hur arbetet ska dokumenteras, exempelvis genom minnesanteckningar eller ljudupptagning. Det senare förutsätter samtycke från samtliga deltagare. Fundera på vilka verktyg som är lämpliga att använda i mötet med barnen. 

• Hur ska återkopplingen till barn och unga gå till? Förändringar tar ofta lång tid att åstadkomma. Därför är det viktigt att du förmedlar hur du kommer att återkoppla resultatet till barnen. De behöver få information om när och på vilket sätt detta ska ske.

Tänk på
Det är viktigt att sätta av tid för reflektion under förberedelsearbetet så att du och dina kollegor känner er bekväma med arbetssättet. Unga Direkt kräver att du tror på den och kan förmedla att du verkligen lyssnar på barnen.