4. Kodning och analys

När du har mött och lyssnat till barn och unga har du sannolikt fått ett omfattande material med röster från barn, i form av filmer, collage och inspelningar. Det är viktigt att förvalta och använda detta på bästa sätt.

Barnombudsmannen använder en kvalitativ metod för att analysera och tolka materialet. Här intill kan du läsa mer om analysarbetets olika steg.

• Din roll är att föra fram barnens röster utan att lägga in egna värderingar eller åsikter. Därför är citat från barnen viktiga. Citaten ska återges som de är och sätts i sitt sammanhang för att belysa en särskild fråga.

• Börja med att formulera ett antal frågor att ställa till materialet när du går igenom det: Vad vill du veta? Vi kallar det för den analytiska frågan.

• Koda materialet och analysera det för att kunna samla och återge barnens berättelser på bästa sätt.

• Målet är att få en text som handlar om det som barnen och ungdomarna berättat och hur du tolkar och förstår detta.

Tänk på
Resultaten är inte möjliga att generalisera för alla barn och ungdomar som har upplevt liknande situationer. Men de ger en bild av hur verkligheten kan se ut för barn och unga i olika situationer.