2. Kontakt med barn och unga

Det tar tid att hitta barn och ungdomar. Tydlig information om vad arbetet går ut på kan vara avgörande för om barnen vill medverka. Lika viktigt är att informera dem som står nära barnen och kanske är de som fattar beslut om deras medverkan.

• Fundera över hur du bäst kommer i kontakt med barn som har erfarenhet av det du vill belysa. I vissa verksamheter är detta självklart då möten med barn är en del av det dagliga arbetet. I andra verksamheter krävs en kartläggning av var och hur du kan få kontakt med barn med kunskap om frågeställningen.

• När du vet vilka kanaler du vill använda för att nå barnen behöver du tänka igenom hur informationen ska förmedlas: via brev eller telefon eller en kombination. Ett brev har fördelen att mottagaren när som helst och hur många gånger som helst kan ta del av informationen. Telefonsamtal är bra för att stämma av vad mottagaren har uppfattat och för att besvara frågor.

• Att samla barn för att lyssna på deras åsikter och erfarenheter på olika områden kan kräva vårdnadshavares samtycke. Identifiera och kontakta alla vuxna som behöver godkänna barnens medverkan. Det kan röra sig om vårdnadshavare, gode män, skolpersonal eller personal på institutioner.

• Anpassa informationen till mottagarna. Information till barn måste vara åldersanpassad, kortfattad och konkret. Beskriv syftet med arbetet och vad resultatet ska användas till. Berätta om barnen får vara anonyma eller inte.

• Försäkra dig om att barnen har fått och förstått informationen. Var noga med hur mottagaren ska ge återkoppling. Om det är du själv som återkommer eller om det krävs att barnet själv är aktivt och svarar.

• Det kan vara bra att bjuda in till en informationsträff inför uppstarten av arbetet. Det ger dig möjlighet att berätta mer om syftet med arbetet och förklara hur det går till. Barnen kan också få svar på frågor som kan vara avgörande för om de vill delta.

Tänk på
Ta hjälp av intresseorganisationer för att identifiera och få kontakt med de barn du vill träffa. När du planerar informationsmötet är det bra med en checklista med viktiga saker som du ska komma ihåg att ta upp med de vuxna som finns runt barnet. Till exempel behov av tolk eller särskilda hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning, eller annat stöd som krävs för att barnet ska kunna delta.