Vanliga frågor

Vanliga frågor om statistik för barn och unga

 • Hur samlas uppgifterna in som visas i statistiksnurran? »

  Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyråns årliga undersökning där barn och unga mellan 10 och 18 år svarar på frågor om sitt liv och sin vardag.

 • Hur många barn har svarat på frågorna? »

  År 2013/2014 var det 1403 barn i åldrarna 10 till 18 år som svarade på frågorna. 

 • Vad betyder procent? »

  Procent betyder ”per hundra”. Man använder procent för att ange andelar. Procentsiffran visar hur många barn i en grupp med hundra barn som har svarat på ett visst sätt. I den här undersökningen är det drygt tusen barn som har svarat på frågorna. 20 barn av hundra blir 20 procent. Av tusen barn är 20 procent 200 barn. På så sätt kan man jämföra grupper som är olika stora.

 • Hur använder man statistiksnurran? »

  Du kan själv välja vilken åldersgrupp och fråga du vill se resultatet för. Eller låt statistiksnurran slumpa fram ett resultat! Välj mellan att se resultatet uppdelat på flickor och pojkar eller för alla tillsammans. Du kan också välja att se resultatet som ett stapeldiagram istället för figurer.

 • Vad är statistik? »

  Statistik är uppgifter som beskriver en sak eller en händelse med siffror, som till exempel hur många ungdomar som gick ut nionde klass i Örebro län förra året eller vilken idrottsaktivitet som var vanligast bland 10-åriga flickor under samma år. Uppgifterna kan komma från olika ställen. De kan till exempel vara hämtade från register hos olika myndigheter eller ha samlats in genom frågor som skickats hem till olika personer. Uppgifterna kan också vara insamlade vid intervjuer. Då kan en intervjuare ställa frågor per telefon eller komma hem till personen den ska intervjua. Resultatet presenteras ofta i form av procentsatser, tabeller eller diagram.

 • Vad är Statistiska centralbyrån, SCB? »

  Statistiska centralbyrån mäter och samlar in data och uppgifter för att ge regeringen, myndigheter och företag statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB har statistik över de flesta områden i samhället som ekonomi, levnadsförhållanden, näringsliv, befolkning, miljö, transporter och demokrati.

 • Vilka barn har man frågat? »

  Barnen har valts ut genom att någon av föräldrarna har intervjuats i en annan undersökning som heter Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

 • Hur går undersökningen till? »

  Undersökningen görs på telefon och barnen får frågor om hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, lärare och andra vuxna. Svaren på frågorna kan sedan kopplas till uppgifter som de vuxna personerna i hushållet har lämnat, exempelvis föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

 • Hur är frågorna ställda? »

  Frågorna ställs så att man kan välja mellan flera svarsalternativ.

 • Varför är inte yngre barn med? »

  Det är framförallt för att både frågor och metod måste anpassas om man ska fråga yngre barn. Det är till exempel svårt att intervjua små barn på telefon.

 • Kan man se utvecklingen över tid? »

  Det går att se andelarna för åren 2007/2008 till 2011/2012 i statistiklabbet men inte i statistiksnurran. Barn har tillfrågats i SCB:s levnadsnivåundersökning sedan år 2001 även om frågorna och metoden delvis har ändrats.

 • Kan man jämföra på andra sätt än mellan flickor och pojkar och olika åldrar? »

  Andra så kallade bakgrundsfaktorer än kön och ålder är också viktiga, men vi vill göra presentationen enkel och lättbegriplig på barn- och ungasidorna. Vill du fördjupa dig kring andra bakgrundsfaktorer kan du testa statistiklabbet på Max18.

 • Varför har Barnombudsmannen tagit fram Max18? »

  Max18 drivs av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen. Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som regeringen tycker är viktig för barns rättigheter. Målet med Max18 är att följa upp och visa hur genomförandet av barnkonventionen går i Sverige.

 • Vad är kulturaktiviteter? »

  Med kulturaktiviteter menas här besök på teater, bio, museum, konstutställning, bibliotek eller konsert.

 • Vad är föreningsliv? »

  När man minst en gång i veckan deltar i fritidsaktiviteter som inte har med idrott att göra, med en vuxen ledare. Det kan till exempel vara scouter, teater, musikskola eller kör.

 • Vad menas med att känna trygghet i skolan? »

  Det innebär att känna sig trygg på väg till skolan, i klassrummet och på rasterna i skolan.

 • Vad menas med kränkningar i skolan? »

  Det innebär att minst en gång i månaden bli retad eller slagen, uppleva att ingen vill vara tillsammans med en eller bli oskyldigt anklagad av andra elever.

 • Vad menas med inflytande i skolan? »

  Det innebär att få vara med och bestämma när man ska ha läxor och prov och hur skolmiljön ska se ut.