Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Det här är barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Staten har ett ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 

Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den

Kort om artiklarna i barnkonventionen

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.

  • Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen som lag

Barnkonventionens artiklar 1-42 är inkorporerade i svensk lag. Barnkonventionen har samma status som andra lagar i Sverige. De normala juridiska tolkningsprinciperna om företräde gäller: grundlag och EU-rätt väger tyngre än vanlig lag, nyare lag anses gå före äldre lag och mer specialiserad lag går före mer allmänt hållen lag. Mänskliga rättigheter ska ges särskild vikt vid lagkonflikter. 94 länder har idag inkorporerat barnkonventionen i sin nationella lagstiftning.

Barnkonventionens originalspråk är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Vi har översatt den till svenska.  

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Skyldighet att följa konventionen

Stat, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Även privata aktörer som utför tjänster åt staten som berör barn skyldiga att följa konventionen. Exempelvis fristående skolor och sjukvårdsinrättningar.

Ideella organisationer är inte juridiskt sett direkt bundna att följa barnkonventionen. Däremot kan staten, kommuner eller regioner sätta upp kriterier för till exempel bidrag till verksamheten eller tillgång till lokaler.

Föräldrar är inte direkt bundna av konventionen men kan bli det indirekt genom lagar. Barnkonventionen tar däremot upp den viktiga roll föräldrarna spelar i sina barns liv.