Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Barnombudsmannen behandlar personuppgifter.

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, ip-adress, bild, eller e-postadress. I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Myndigheten Barnombudsmannen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill komma i kontakt med Barnombudsmannen kan du ringa 08-692 29 50 eller skicka e-post till: info@barnombudsmannen.se

Roshna Elaltunbay är Barnombudsmannens dataskyddsombud. Om du vill kontakta henne kan du ringa 08-692 29 61 eller skicka e-post till: roshna.elaltunbay@barnombudsmannen.se

Inkomna uppgifter och offentlighet

Barnombudsmannen är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att det material som kommer in till Barnombudsmannen blir allmänna handlingar som kan lämnas ut till den som begär det.

Stora delar av Barnombudsmannens verksamhet omfattas av stark sekretess med så kallat omvänt skaderekvisit. Barnombudsmannen gör alltid en sekretessprövning innan en uppgift lämnas ut. Detta för att inte enskilda personer eller deras närstående ska lida men.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter för att genomföra den verksamhet som regleras i Lag (1993:335) om Barnombudsman, Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen, i regeringsuppdrag eller regleringsbrev för att:

 • Göra utskick till olika företrädare vid inbjudningar
 • Samla barns erfarenheter och synpunkter i olika forum
 • Genomföra enkätundersökningar om barns villkor
 • Göra anmälningar till relevanta myndigheter om barn far illa

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter i avtalsförhållanden eller med stöd av annan lagstiftning vid:

 • Upphandlingar
 • Rekryteringsprocesser
 • Arbetsrättsliga förhållanden
 • Leverantörsrelationer
 • Fakturering
 • Arkivering
 • Fullgörande av förvaltningsrättsliga skyldigheter

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen vid:

 • Beställning av informationsmaterial eller publikationer
 • Prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev via e-post
 • IP-adresser registreras via Google Analytics för statistikändamål, men sparas inte.
 • Brevsvar via e-post

Rätt att begära information

Du har enligt artikel 15 (dataskyddsförordningen) rätt att begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos Barnombudsmannen, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information ska du lämna en undertecknad begäran till Barnombudsmannen.

Rätt att begära rättelse eller blockering

Du har enligt artikel 16 (dataskyddsförordningen) rätt att begära rättelse om Barnombudsmannen har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Du har också rätt att begära att uppgifter som inte har behandlats i enlighet med förordningen blockeras eller tas bort (artikel 17).

Övriga rättigheter

Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring, invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering eller rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).

Förhållande till tredje part

Barnombudsmannen kan komma att dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Barnombudsmannen följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi personuppgifter?

Barnombudsmannen strävar efter att alltid lagra personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel av en teknikleverantör eller underleverantör. Barnombudsmannen kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge sparas personuppgifter?

Barnombudsmannen sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant eller när beslutad gallring ska ske enligt gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.

Vill du veta mer om hur Barnombudsmannen behandlar personuppgifter, kontakta dataskyddsombudet.