Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )

Vårt uppdrag

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet och arbetar för barns rättigheter. Vårt uppdrag är att driva på och bevaka efterlevnaden av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen företräder barns och ungas intressen och uppmärksammar brister i tillämpningen av barnkonventionen. Vi föreslår förändringar i lagar och förordningar för att Sverige bättre ska tillgodose barns rättigheter.

 • Vi bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.
 • Vi driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, regioner och statliga myndigheter.
 • Vi bildar opinion och företräder barns och ungas intressen i den allmänna debatten.
 • Vi samlar kunskap och statistik om barns levnadsförhållanden.

Läs mer om hur Barnombudsmannen styrs

Vi bevakar

Barnombudsmannen granskar systematiskt hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses i Sverige. Vi följer hur barnkonventionen används av domstolar och bevakar rättsutvecklingen. Barnombudsmannen följer också den internationella utvecklingen av barnkonventionens tolkning och tillämpning och rapporterar till FN:s Barnrättskommitté.

Vi driver på

Barnombudsmannen ger stöd och driver på för att statliga myndigheter, kommuner och regioner bättre ska leva upp till barnkonventionen. Vi har stöd och verktyg för arbetet med juridiska frågor eller rättstillämpningen kopplat till barnkonventionen men också för att öka kunskaperna om konventionen eller ha stöd i hur arbetet med barns rättigheter praktiskt kan genomföras.

Vi bildar opinion

Barnombudsmannen opinionsbildar för barns rättigheter och företräder barns och ungas intressen i den allmänna debatten. Vi pekar på brister i hur barnkonventionen efterlevs och hur detta kan åtgärdas. Som expertmyndighet ger vi rekommendationer till regeringen om vilka förbättringar vi anser behövs för barn och unga.

Vi samlar kunskap

Barnombudsmannen samlar kunskap och statistik om barns och ungas levnadsvillkor. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras situation och åsikter i aktuella frågor.

Jämställdhets- och hbtqi-strategisk myndighet

Regeringen har gett i uppdrag åt Barnombudsmannen att vara en av flera strategiska myndigheter med uppgift att i vår verksamhet främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter samt delta i utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. 

Läs mer om regeringens arbete gällande:

Detta ingår inte i Barnombudsmannens uppdrag:

 • Vi arbetar inte med ärenden som rör enskilda barn, eller grupper av barn.
 • Vi utövar inte tillsyn.
 • Vi får inte ingripa i enskilda ärenden. Vi har dock anmälningsskyldighet om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 • Vi överprövar inte andra myndigheters beslut. Men vi kan informera om vilka regler som gäller och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Vanliga frågor och svar

 • Om du misstänker att ett barn far illa, till exempel att det misshandlas i hemmet, bör du anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet befinner sig. Det är viktigt även om du som privatperson inte har någon lagstadgad skyldighet att anmäla.

  För kontakt – se lista med Sveriges kommuner

  När socialtjänsten får in en anmälan inleds en utredning med syfte att undersöka om det finns grund för ett ingripande. Utredningen kan exempelvis innebära samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Den ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.

  Barnombudsmannen kan inte göra någon utredning i ärendet, eftersom vi enligt lag inte får ingripa i enskilda fall. Däremot har vi anmälningsplikt till socialtjänsten i den aktuella kommunen. Det innebär att vi enligt lag har en skyldighet att anmäla om vi får kännedom om att ett barn far illa.

 • Om socialtjänsten brister ska du ska vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för alla socialtjänstekontor i hela landet.

  Till IVO

 • Du ska prata med läraren och med rektorn. Om det inte hjälper kan du vända er till Barn- och elevombudet (BEO) som arbetar specifikt mot mobbning i skolan.

  Till Barn- och elevombudet (BEO)