Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Så här styrs verksamheten

Vår verksamhetsplan och de prioriteringar vi gör utgår från  regleringsbrevet, svensk lag och barnkonventionen.

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen mål och återrapporteringskrav för myndigheten och det finns ibland även vissa specifika uppdrag formulerade.

Regleringsbrevet anger hur de ekonomiska ramarna ser ut, hur resurserna ska fördelas över olika ansvarsområden och hur verksamheten ska följas upp. Regeringen beslutar om regleringsbreven i december. De träder i kraft den 1 januari och gäller under ett år.

Regleringsbrev hittar du på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Årsredovisning och budgetunderlag

I Barnombudsmannens årsredovisning till regeringen redovisar vi den verksamhet vi bedrivit under föregående år och hur anslag och bidrag har använts. Vi lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen inför deras beslut om statens budget för de kommande åren. 

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den syftar till att ge alla människor under 18 år, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa beaktas i alla åtgärder och beslut som rör barn. Sedan 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige

FN:s barnrättskommitté ger rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att stärka barns rättigheter i landet. Detta är också ett viktigt underlag för vår verksamhet.

Barnombudsmannens ledning

Barnombudsman Juno Blom leder myndigheten och har i sitt ledningsstöd cheferna för avdelningarna Utredning och analys och Kommunikation och samverkan.