Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barn som utsätts för våld

Barnkonventionen säger att staten ska skydda barnet mot alla former av våld. Men våld mot barn är fortfarande ett utbrett problem trots att Sverige internationellt sett har låga siffror av barnmisshandel.

Våld mot barn förekommer brett i vårt samhälle och kan se ut på olika sätt. Det kan handla om fysiskt, psykiskt, sexuellt eller hedersrelaterat våld men också till exempel psykiskt våld eller bevittnande av våld i hemmet.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Förslag från remissvaret En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (2022):

  • Preskriptionstiden för grov fridskränkning mot barn bör förlängas. Det handlar om upprepade och systematiska kränkningar som kan prägla ett barns hela uppväxt.
  • Brottet kontakt (grooming) för att träffa barn i sexuellt syfte är mycket allvarligt. Straffet för detta brott bör skärpas, men oavsett detta bör preskriptionstiden förlängas.

Förslag från Betänkandet Ett särskilt hedersbrott (2021):

  • När det finns uppgifter om våld mot en förälder eller barnet själv måste i första hand beaktas barnets absoluta rätt till skydd från våld.
  • I frågor som rör vårdnad, boende och umgänge måste hänsyn tas till hela barnkonventionen, inte enbart till barnets rätt till kontakt med sin förälder. Barnets bästa och barnets rätt att skyddas mot alla former av våld måste vara i fokus.

Förslag från rapporten Vem bryr sig - när samhället blir förälder (2019):

  • Utred möjligheten att införa en straffbestämmelse om barnmisshandel i brottsbalken.
  • Säkerställ att ansvariga för uppföljning och tillsyn av den sociala barnavården alltid undersöker förekomsten av våld.

Förslag från remissvaret Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (2018):

  • Utred om ett särskilt kapitel i brottsbalken om sexualbrott mot barn bör införas. Utgångspunkten för prövningen av sexualbrott riktade mot barn är en helt annan än för sexualbrott mot vuxna. Ett sådant kapitel skulle tydliggöra det särskilda skydd som barn under 18 år har mot sexuella övergrepp och göra bestämmelserna mer överskådliga.
  • Preskriptionstiden bör avskaffas för alla sexualbrott mot barn, inklusive barnpornografibrott vad avser skildring och spridning, samt andra allvarliga brott riktade mot barn, till exempel människohandelsbrott.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer