Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Rättspraxis gällande barnkonventionen

Barnombudsmannen samlar rättspraxis avseende barnkonventionen för att följa hur barnkonventionen används av nationella och internationella domstolar samt Justitieombudsmannen (JO). 

Vi tittar på domstolsavgöranden främst från högsta instanser i Sverige där barnkonventionen nämns uttryckligen, men även utvalda högsta instanser i framför allt andra nordiska länder och vissa internationella domstolar, samt JO.

Syftet är att följa och analysera rättsutvecklingen och att sprida kunskap om den. 

Lista med svenska domar och beslut där barnkonventionen nämns

Här listar vi löpande nya avgöranden från svenska högsta instanser och JO.

 

Analyser och referat av domar och beslut som rör barnkonventionen

Här publicerar vi artiklar på olika teman som gäller rättspraxis som rör barnkonventionen.  

Varför följer vi rättspraxis?

Barnombudsmannens uppdrag är bland annat att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen, och att följa den internationella rättsutvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och dess tillämpning. Därför finns ett intresse för oss att följa och analysera rättsutvecklingen och att sprida kunskap om den. Ett sätt att följa utvecklingen kan vara att se om antalet avgöranden som nämner barnkonventionen ökar, ett annat kan vara att antalet rättsområden där barnkonventionen tillämpas ökar. Avgörandena vi fångar upp är av varierande slag, då barnkonventionen kan nämnas på olika sätt. Det kan handla om att domstolen för ett, som vi bedömer det, utvecklat resonemang kring barnkonventionen. Men också, vilket är vanligare, att barnkonventionen nämns på ett mer övergripande sätt.  

Vår avsikt med att följa och analysera rättsutvecklingen och att sprida kunskap är att detta i förlängningen ska ge effekten att rättsutvecklingen uppmärksammas och påverkas på så sätt att barnkonventionen får större genomslag i rättstillämpningen och att barns rättigheter tas tillvara i större utsträckning i Sverige.