Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )

Barn i migration

Barn har rätt till en individuell prövning av sina asylskäl. De ska höras i utredningen och barnets bästa ska beaktas vid beslut. Men verkligheten är ofta en annan. 

Asylärenden måste avgöras på ett för barnet rättssäkert sätt. Därför är det oerhört viktigt med ett fullgott beslutsunderlag där analys av konsekvenserna för barnet ingår.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

  • Mottagningssystemet för asylsökande bör ses över utifrån ett barnrättsperspektiv, såväl när det gäller barn i familj som ensamkommande barn. Detta inkluderar en översyn av god man-systemet. 
  • Utred möjligheten att införa barnspecifika asylskäl i lagstiftningen.
  • Sverige bör omgående utvidga möjligheterna för barn på flykt att ta sig till Sverige på säkra och lagliga vägar, bland annat genom att ta bort hindren för familjeåterförening, utöka antalet kvotflyktingar samt utfärda humanitära visum. 
  • Barn som har bestående verkställighetshinder måste få permanent uppehållstillstånd och deras rätt till utbildning, trygghet och skydd måste säkerställas.
  • Inför möjligheten att utfärda permanenta uppehållstillstånd till barn och deras föräldrar vid första beslutstillfället.
  • Föräldrar vars barn har fått permanenta uppehållstillstånd ska kunna undantas från krav för permanent uppehållstillstånd på grund av synnerliga skäl. 
  • I dagsläget kan ett asylsökande barn som blir omhändertaget enligt LVU, för att föräldrarna inte kan utöva sitt föräldraansvar, bli utvisad tillsammans med samma föräldrar, trots att skyddsbehovet kvarstår. Detta måste ändras omgående.

Förslag från remissvaret En långsiktig hållbar migrationspolitik (2020)

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer