Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Barn och diskriminering

Alla barn som befinner sig i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda. Barnet får inte utsättas för diskriminering på grund av omständigheter som rör barnet eller dess föräldrar. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn.

Skyddet mot diskriminering är en av barnkonventionens grundprinciper och kommer till uttryck i artikel 2. Det betyder att varje barn som vistas i Sverige har samma rättigheter oavsett hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

Sexuell läggning och könsidentitet är begrepp som inte uttryckligen förekommer i barnkonventionen, men som omfattas i diskrimineringsskyddet.

Läs mer om HBTQI och diskriminering.

Barnombudsmannens viktigaste ställningstaganden

Förslag från årsrapporten Hur dåligt måste man må egentligen? (2024)

 • Stärk barnets rätt till extra anpassningar och särskilt stöd i samtliga skolformer inklusive fritidshem. Förtydliga skollagen genom att:
  • Tydliggöra kraven på att extra anpassningar och särskilt stöd kontinuerligt följs upp och utvärderas.
  • Förstärka barnets rätt till särskilt stöd i förskolan.

Förslag från remissvaret Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (2021)

 • När barn och unga utsätts för kränkningar bör det alltid ses som allvarligt, oavsett grunden för kränkningen. 
 • Det främjande arbetet har en så viktig funktion i arbetet mot kränkande behandling att det bör skrivas fram tydligt i 6 kap. skollagen.
 • Frågan om åldersgränser för talerätt enligt diskrimineringslagen bör tas om hand, och en sänkt åldersgräns för talan bör övervägas gällande diskrimineringslagen som helhet.

Förslag från remissvaret En annan möjlighet till särskilt stöd – reglering av kommunala resursskolor (2020)

 • Kartlägg och bedöm i vilken utsträckning särskilda undervisningsgrupper och resursskolor möter elevernas behov.

Förslag från remissvaret Översyn av insatser enligt LSS (2020)

 • Ta ett helhetsgrepp på finansieringen av stödet till barn med funktionsnedsättningar, i synnerhet utifrån att barnkonventionen är svensk lag och de åtaganden som det innebär.
 • Satsningar på utbildning och kommunikationsstöd behöver göras för att även barn med funktionsnedsättningar ska ges en faktisk möjlighet till inflytande och delaktighet.
 • Ge socialtjänsten möjlighet att låta barnets bästa vara avgörande för viken LSS-insats som ges, vem som ger den och hur den utformas. Fokus ska vara långsiktiga lösningar som kan skapa en stabilitet i barnets liv.
 • När stödet innefattar omvårdnad av barn ska lämplighetskrav ställas på den person som ska utföra stödet och det ska även finnas möjlighet att göra kontroller i belastningsregistret.

Förslag från rapporten Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet (2016):

 • Inget barn ska vräkas till hemlöshet. Socialtjänsten ska garantera akut hemlösa familjer, till exempel de som vräks, ett långsiktigt boende som är tryggt. Uppbrott från barnens skola, förskola och vänner ska motverkas.
 • Kunskap och nationell statistik kring barns boendesituation ska tas fram så att det går att följa utvecklingen av både hemlöshet och osäkra boendesituationer bland barn.

Fördjupande material

Nyheter

Remissvar och skrivelser

Publikationer