Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
30 september 2022 Remissvar

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Dnr: Dnr: BO 2022-0172
Svar på: Dnr: U2022/02568
Ställd till: Utbildningsdepartementet

Barnombudsmannen delar bedömningen att det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen ska få möjlighet att utvecklas för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Barnombudsmannen är utifrån detta i grunden positiv till förslagen. Att ge Skolverket i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att ge dessa elever den ledning och stimulans de har rätt till är särskilt angeläget.

Barnombudsmannen anser dock att vissa resonemang behöver fördjupas. I promemorian berörs artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om att alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras, och det anges att förslagen syftar till att öka likvärdigheten i utbildning inom skolväsendet (se avsnitt 9). Barnombudsmannen ifrågasätter inte att förslagen syftar till att öka likvärdigheten men samtidigt saknas resonemang kring vissa aspekter av likvärdighet, såsom om ändrade regler kan väntas få större genomslag för vissa typer av skolor och utifrån vilka faktorer i så fall. Det är angeläget att frågor gällande konsekvenser för barn utifrån artikel 2 i barnkonventionen belyses ytterligare i det fortsatta arbetet med förslagen och att behov av kompenserande åtgärder övervägs. I övrigt lämnar Barnombudsmannen inga synpunkter.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman

Föredragande i ärendet har varit t.f. biträdande avdelningschef Tove Björnheden