Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 februari 2024 Remissvar

Betänkandet Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95) (dnr U2023/03616)

Dnr: BO 2024-0054
Svar på: U2023/03616
Ställd till: Utbildningsdepartementet

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som sedan den 1 januari 2020 är lag i Sverige.

Barnombudsmannen tillstyrker förslagen i betänkandet och betonar att det är angeläget att förslagen genomförs. Utredningen har lämnat ett flertal förslag som i sin helhet kommer att leda till förbättringar vad gäller kunskap om situationen för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet. Förslagen handlar om systematisk insamling av kunskaper som möjliggör uppföljning av utvecklingen av skolsituationen för dessa barn över tid där också barns och elevers egna erfarenheter av skolsituationen ingår. Barnombudsmannens bedömning är att förslagen kommer att bidra till att dessa barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen (särskilt artikel 2, 3, 12, 23 och 28) bättre kan tillgodoses framöver. FN:s kommitté för barns rättigheter har även i sina senaste rekommendationer uppmanat Sverige att stärka sitt system för datainsamling och att data delas upp på bl.a. funktionsnedsättning.1

Barnombudsmannen välkomnar att barnkonventionen beaktas och synliggörs i den konsekvensutredning som har gjorts. Barnombudsmannen är också positiv till att etiska överväganden har gjorts eftersom förslagen innebär en insamling av integritetskänsliga uppgifter om barn och elevers funktionsnedsättning. 

I övrigt lämnas inga synpunkter. 

Beslut i detta ärende har fattats av stf barnombudsman Erik Henriksson efter föredragning av utredaren Johanna Olsson. I den slutgiltiga handläggningen har även biträdande avdelningschefen Tove Björnheden och press- och opinionsansansvarig Anna Engstrand deltagit.

Erik Henriksson
Stf barnombudsman