Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 juni 2020 Nyhet

Beslut om två nya lagar som stärker barns rättigheter

Förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård samt ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.

Förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård

Barnombudsmannen anser att lagen med förbättringar för barn som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård är ett steg i rätt riktning, men att den inte är tillräckligt långtgående för att uppfylla barnets rättigheter. I enlighet med barnkonventionen bör fastspänning med bälte och avskiljning helt förbjudas.

Barn och unga som vårdas i den psykiatriska tvångsvården är en utsatt grupp med små eller obefintliga möjligheter att påverka sin situation och att hävda sina rättigheter. Insynen i den psykiatriska tvångsvården är begränsad och de barn och unga som vårdas där är beroende av att vuxna omkring dem agerar för att garantera dem deras rättigheter. Det är avgörande att samhället ställer höga krav för att säkerställa att barnens livskvalitet är bra, att deras behov tillfredsställs, att de skyddas mot övergrepp och att det finns välutbildad personal.

När det gäller fastspänning med bälte innebär den nya lagen att ett barn kortvarigt ska kunna spännas fast med bälte, om det bedöms vara den enda åtgärd som fungerar och om det finns en omedelbar fara för att barnet lider allvarlig skada. Den nya lagen innebär också en minskning av tiden ett barn får avskiljas. Barnombudsmannen ansluter sig till de rekommendationer som Sverige har fått från FN:s barnrättskommitté om att fastspänning med bälte och avskiljning helt bör förbjudas. Barnombudsmannen betonar också att det är extra viktigt att säkerställa att barnets rättigheter uppfylls då barnkonventionen är lag i Sverige sedan årsskiftet.

Läs remissvaret För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård

Läs riksdagens betänkande Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet – barnäktenskap förbjuds

Barnombudsmannen har länge krävt ett förstärkt skydd mot hedersrelaterad brottslighet som drabbar barn. Enligt den nya lagen blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och ett utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Barnäktenskap utgör en allvarlig kränkning av barnets rättigheter. Att tvingas gifta sig och att sammanleva med någon mot sin vilja är ett övergrepp och en allvarlig kränkning av barnets rättigheter.

Den nya lagen innebär också att brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet. Att hedersrelaterad brottslighet ses som försvårande är mycket bra, det sänder tydliga signaler till rättssystemet att dessa brott innebär en mycket allvarlig integritetskränkning för barn och unga som utsätts för detta.

Läs remissvaret Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Läs mer om den nya lagen

Lagändringarna träder i kraft första juli 2020.