Fakultativa protokoll

Den 25 maj 2000 antog FN:s generalförsamling två fakultativa protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Det ena fakultativa protokollet handlar om barn i väpnade konflikter och det andra om åtgärder mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Ett tredje fakultativt protokoll om en internationell klagomekanism för barn antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011 men har ännu inte ratificerats av Sverige.

Genom fakultativa protokoll kan man mer i detalj reglera frågor som man inte kommit överens om i själva konventionen eller som inte ryms i den. Att upprätta ett fakultativt protokoll en tid efter att en konvention om mänskliga rättigheter har antagits är också ett sätt att införa mera långtgående rättigheter än vad som var möjligt då själva konventionen upprättades.

Att protokollen till barnkonventionen är fakultativa betyder att ingen stat som har ratificerat barnkonventionen är skyldig att ratificera de fakultativa protokollen. Protokollen är, liksom barnkonventionen, juridiskt bindande endast för de stater som har ratificerat dem.

Sverige ratificerade det fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter 2003. Det fakultativa protokollet om handel med barn, barnpornografi och barnprostitution ratificerades 2007.

Det fakultativa protokollet om en internationell klagomekanism, som antogs 2011, har ännu inte ratificerats av Sverige. Det nya protokollet skulle göra det möjligt för barn och deras ombud att föra fram individuella klagomål till FN:s barnrättskommitté i Genève, när deras mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen kränks. Enligt barnkonventionen ska varje stat möjliggöra för barn att vända sig till en instans och få sin sak prövad när rättigheterna kränks. I praktiken saknas ofta sådana nationella instanser eller så är de inte tillgängliga för barn. Med tilläggsprotokollet blir det möjligt för barn och deras ombud att i dessa ärenden vända sig till FN:s barnrättskommitté när alla nationella rättsmedel är uttömda.

Du kan ladda ner protokollen nedan:

Fakultativt protokoll om barn i väpnande konflikter

Fakultativt protokoll handel med barn, barnpornografi och barnprostitution (se sida 46-59)

Fakultativt protokoll om en internationell klagomekanism (på engelska, ännu ej ratificerat av Sverige)

Regeringens rapport om protokollet om handel med barn, barnpornografi och barnprostitution.

Läs våra kommentarer till regeringens rapport om protokollet om handel med barn, barnpornografi och barnprostitutionbarn

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige om protokollet om handel med barn, barnpornografi och barnprostitution (2012)

Allmänna kommentarer