Lag och förordning

Barnombudsmannens verksamhet regleras av en lag och en förordning.

Lag (1993:335) om Barnombudsman 

SFS-nummer: 1993:335
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1993-05-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1245
Ikraft: 1993-07-01

1 § Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och
ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges
åtagande enligt Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen). Lag (2002:377).

2 § Barnombudsmannen skall driva på genomförandet och bevaka
efterlevnaden av barnkonventionen. Barnombudsmannen skall
därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar
samt deras tillämpning stämmer överens med barnkonventionen.
Lag (2002:377).

3 § Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde

1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra
åtgärder som behövs för att barns och ungas rättigheter och
intressen skall tillgodoses,

2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga
åtgärder i övrigt,

3. företräda barns och ungas rättigheter och intressen i den
allmänna debatten,

4. samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas
levnadsvillkor, samt

5. följa den internationella utvecklingen när det gäller
barnkonventionens tolkning och dess tillämpning.
Lag (2002:377).

4 § Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en
rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast
föregående kalenderåret samt om de frågor om barn och unga som
ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.
Lag (2002:377).

5 § Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på
Barnombudsmannens uppmaning lämna uppgifter till ombudsmannen
om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten
genomföra barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.
De är också skyldiga att på ombudsmannens uppmaning komma till
överläggningar med denne. Lag (2002:377).

6 § Regeringen utser Barnombudsmannen för en bestämd tid.

Ombudsmannen bestämmer själv sin organisation och den närmare
inriktningen av sitt arbete. Lag (2002:377).

7 § Barnombudsmannen är skyldig att genast anmäla till
socialnämnden om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom
om eller misstänker att ett barn far illa.

Barnombudsmannen är skyldig att lämna uppgifter om det
förhållande anmälningsplikten omfattar. Lag (2017:1245).

8 § Barnombudsmannen får lämna

1. socialnämnden uppgifter som kan vara av betydelse för
utredning av ett barns behov av stöd och skydd,

2. Inspektionen för vård och omsorg uppgifter som kan vara av
betydelse för myndighetens tillsyn. Lag (2017:1245).

Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:998

Uppgifter m.m.
1 § I lagen (1993:335) om Barnombudsman finns bestämmelser om Barnombudsmannens uppgifter, förordnande, organisation m.m.

Vid fullgörande av sina uppgifter enligt 2 § lagen om Barnombudsman ska Barnombudsmannen systematiskt och återkommande följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen i berörda verksamheter hos förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Barnombudsmannen ska, utifrån sin ombudsmannaroll, belysa levnadsvillkor för flickor respektive pojkar och för barn som definierar sig på andra sätt. Barnombudsmannen ska förmedla och föra en dialog om slutsatser och iakttagelser med de myndigheter och huvudmän som är berörda. Utifrån sådana uppföljningar och utvärderingar ska Barnombudsmannen också genomföra insatser som bidrar till att utveckla och sprida kunskap om tillämpningen av barnkonventionen. Förordning (2017:998).

Ledning
2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag
3 § Barnombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning
4 § Ärendena avgörs av ombudsmannen.

Undantag från myndighetsförordningen
5 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

23 § första stycket om anställningar och uppdrag. Förordning (2017:998).

Andra lagar och förordningar som reglerar Barnombudsmannens verksamhet

Myndighetsförordning (2007:515)
Utfärdad: 7 juni 2007
Läs förordningen SFS 2007:515

Det finns delar av offentlighets- och sekretesslagen som påverkar Barnombudsmannens verksamhet.

Utdrag ur offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 33 kapitlet:

2 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3 § Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden eller lämnar uppgift till Inspektionen för vård och omsorg enligt vad som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Barnombudsmannen nämns även i socialtjänstlagen.

Utdrag ur socialtjänstlag (2001:453), 14 kapitlet:

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2002:378).