Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande »

Dnr 3.9:0998/16 Ställd till Justitiedepartementet Inledning Barnombudsmannen har getts tillfälle att yttra sig över Utsökningsutredningens betänkande. De förslag som utredningen lägger fram sy...

    Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) »

    Dnr:3.9:0859/16Ställd till Finansdepartementet Inledning Barnombudsmannens uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon...