Betänkandet utkast till lagrådsremiss Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade (dnr Ju2019/01829/L5)

Ställd till Justitiedepartementet
Dnr: Bo 2019-0182

Inledning
Den 1 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft med möjlighet för Polismyndigheten och andra myndigheter att överlämna transporter av frihetsberövade till Kriminalvården, vilket har utnyttjats i betydligt större utsträckning än vad som förutsågs.

Förslagen i detta utkast innebär att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Vidare föreslås tillägg i de lagar som medger att andra myndigheter än Polismyndigheten vänder sig direkt till Kriminalvården med en begäran om hjälp att utföra en transport.

Barnombudsmannen yttrar sig över utkast till lagrådsremiss, Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade, med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen noterar att utredningen inte resonerar kring vilka konsekvenser förslagen kan komma att få för barn och unga. I alla beslut som rör barn, i detta fall beslut om transport enligt lagstiftning som direkt rör barn och ungdomar, ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa enligt artikel 3 i barnkonventionen. Att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn är också av särskild vikt mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Barnombudsmannen vill också påminna om att ett effektivt resursutnyttjande inte får utgöra ett skäl för att transportera barn tillsammans med vuxna. Av artikel 37 i barnkonventionen framgår att varje frihetsberövat barn ska hållas åtskilt från vuxna om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta. Barnombudsmannen anser att det är av största vikt att samtransporter av Kriminalvårdens egna klienter och barn och unga som transporteras enligt de olika lagarna om tvångsvård undviks.

3 Tydligare och mer flexibla regler för överlämnande av transporter
3.1 Behovet av att göra förtydliganden och öka regelverkets flexibilitet
Barnombudsmannen delar utredarens bedömning i fråga om att det finns behov att förtydliga regelverket om transporter av frihetsberövade.
Som utredaren påpekar har möjligheterna för Polismyndigheten och andra myndigheter att överlämna transporter till Kriminalvården används i betydligt större utsträckning än vad som förutsågs i samband med att lagstiftningen infördes år 2017. Det har även uppkommit situationer då det uppfattats som oklart vilken myndighet som rätteligen borde utföra en viss transport.

Barnombudsmannen anser i linje med utredaren att det är viktigt att minska de risker som Statens institutionsstyrelse pekat på, att angelägna transporter inte blir utförda i tid, på grund av att Polismyndigheten inte anser sig ha skyldighet att utföra transporten och Kriminalvården inte anser sig ha möjligheten. I den frågan delar Barnombudsmannen utredarens bedömning och ser ett behov av att förtydliga regelverket.

3.2 Transporter som överlämnas av polisen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att bestämmelsen i polislagen som ger möjlighet att överlämna ett transportuppdrag till Kriminalvården kompletteras med ett förtydligande av att ett överlämnande alltid ska förutsätta att det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

3.3 Transporter åt andra myndigheter
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att i det fall Polismyndigheten och Kriminalvården bedömer att det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, får Polismyndigheten ta över och utföra en transport som en myndighet har begärt att Kriminalvården ska utföra med stöd av:

1. lagen om vård av missbrukare i vissa fall,

2. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,

3. lagen om psykiatrisk tvångsvård,

4. lagen om rättspsykiatrisk vård,

5. lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, eller

6. utlänningslagen.

Barnombudsmannen är enig med utredaren att det inte är acceptabelt att transporter åt andra myndigheter inte blir utförda till följd av oklarheter eller oenigheter om vem som ska utföra en viss transport. Vi välkomnar därför denna möjlighet för Polismyndigheten att i stället utföra transporten om Polismyndigheten i samråd med Kriminalvården bedömer att det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Barnombudsmannen vill avslutningsvis påtala vikten av att barnkonventionen beaktas i alla beslut som rör barn. Av artikel 37 framgår att varje frihetsberövat barn ska behandlas, utifrån barnets ålder, på ett humant sätt och med respekt för människans inneboende värdighet.

Föredragande i ärendet har varit juristen Li Melander.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman