Remiss av Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja samiska språk (dnr Ku2019/00736/CSM)

Ställd till Kulturdepartementet
Dnr: BO 2019-0189

Inledning
Sametinget har fått i uppdrag att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska varieteter. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i rapporten.

Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannens samlade bedömning
Barnombudsmannen tillstyrker rapportens förslag om hur de samiska språken kan revitaliseras. En utökning av antalet språkcenter i Sametingets regi samt förslaget om att ålägga samiska förvaltningskommuner att arbeta mer aktivt för en revitalisering genom att involvera samiska barns undervisning i samiska språken ligger i linje med barnkonventionens intentioner. Artikel 30, som handlar om barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning, ger barnet rätt till sin eget kulturliv, religion och språk. Artikel 28 ger barnet rätt till utbildning och artikel 29, som beskriver utbildningens syfte, beskriver att barnet ska utveckla respekt för sin egen kulturella identitet och det egna språket.

Att barn och unga får komma till tals i alla frågor som rör dem är en av grundprinciperna (artikel 12) i barnkonventionen.  Samhället kan missa viktiga perspektiv om barns och ungas åsikter inte tas till vara. Utifrån ett barnrättsligt perspektiv anser Barnombudsmannen att det är en brist att det inte framgår om några barn- eller ungdomsorganisationer har tillfrågats eller varit delaktiga i det samråd som Sametinget höll.

Barn och unga utpekas som en viktig grupp när det gäller att vända språkbytesprocessen och revitalisera de samiska språken. I den bemanningsplan som Sametinget föreslår i rapporten skulle det vara möjligt att låta en person ha som uppdrag att rikta sig mot Sameskolstyrelsen och arbeta särskilt med gruppen barn och unga för att främja samiska språk på bästa sätt. 

Föredragande i ärendet har varit utredaren Petra Dahlström

Mårten Petersson
Stf. Barnombudsman