Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) (dnr S2019/01774/FS)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr: BO 2019-0223

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog. Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi beaktar även de allmänna kommentarerna och rekommendationerna till Sverige från FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté).

Allmänt
Barnombudsmannen vill lyfta fram att detta delbetänkande och dess förslag saknar ett tydligt barnrättsperspektiv och nödvändiga referenser till barnkonventionen. Detta är beklagligt med tanke på att barnkonventionen ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2020. Vi anser att detta perspektiv hade kunnat fördjupa utredningens analys och förslag på samma sätt som t.ex. de etiska aspekterna som diskuteras i kapitel 12 Etiska aspekter på KAM, avseende t.ex. informerat samtycke eller integritet.

21. Information om KAM till allmänhet , vårdsökande och hälso- och sjukvårdspersonal
FN:s barnrättskommitté är tydlig med att barn behöver få information och i det bör det ingå lämpliga upplysningar om barns rätt till hälsa, statens skyldigheter samt hur och var information om hälso- och sjukvård finns tillgänglig.  Barnombudsmannen vill således påpeka vikten av att informationen om KAM till vårdsökande, enligt utredningens förslag, också ska finnas i anpassat format riktad till vårdsökande barn och unga.

Anpassningen bör göras utifrån olika åldrar och på olika språk.

Föredragande i ärendet har varit utredaren Janna Kokko.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman