Promemoria Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (dnr S2019/05353/FST)

Ställd till Socialdepartementet
Dnr: BO 2019-0372-1 
 
Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på Promemoria Språkplikt – Deltagande i grundutbildning för rätt till försörjningsstöd. I promemorian föreslår regeringen att det i socialtjänstlagen (2001:453) införs en regel om att kommuner i vissa fall ska villkora försörjningsstöd med att mottagaren deltar i grundutbildning i svenska.

Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som sedan den 1 januari 2020 är svensk lag. Vi beaktar även de allmänna kommentarerna och rekommendationerna till Sverige från FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté). Vi lämnar således synpunkter utifrån ett barnrättsperspektiv på de delar av betänkandet som direkt rör barn och unga under 18 år.

Barnombudsmannen konstaterar att förslaget är en kodifiering av rättspraxis och att flera kommuner på olika sätt redan tillämpar föreslagen begränsningsregel.

Ett innehållande av ett försörjningsstöd för en vuxen drabbar i många fall också dennes barn ekonomiskt. En enhetlig reglering, på nationell nivå gällande villkor för rätten till försörjningsstöd, ökar rättssäkerheten. Det nu aktuella villkoret stämmer därför väl överens med den princip i barnkonventionen som anger att barn ska behandlas lika och inte diskrimineras (artikel 2). Barnombudsmannen anser dessutom att förslaget är väl balanserat, genom att den enskilde har rätt till försörjningsstöd om det finns godtagbara skäl till att denne inte deltar språkutbildning, till exempel på grund av sjukdom i familjen (artikel 26-27). Mot den bakgrunden tillstyrker Barnombudsmannen förslaget.

Föredragande i ärendet har varit juristen och utredaren Tomas Agdalen.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsman