Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Remissvar av betänkandet Nästa steg? Del 2 »

Ställd till KulturdepartementetDnr 3.9:0926/17 InledningBarnombudsmannens lämnar synpunkter på remissen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombuds...

    Ny möjlighet till uppehållstillstånd »

    Ställd till Justitiedepartementet Dnr 3.9:0089/18  Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Ba...