Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Ny dom om hänsyn till barnets bästa vid utmätning av fastighet

Högsta domstolen (HD) meddelade en dom den 15 december 2021 där en utmätning av en bostadsfastighet hävdes med hänvisning till barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Domen kan jämföras med en tidigare dom om utmätning från HD från 2013, innan barnkonventionen var lag i Sverige.

Ö 4545–21 ”Barnens bostad”

Högsta domstolen (HD) konstaterar i domen att utmätning av bostaden inte är försvarlig vid intresseavvägningen mellan barnens intresse av att inte ryckas upp från sin hemmiljö och borgenärernas intresse av att utnyttja fastighetens ekonomiska värde. HD häver därför utmätningen.

Kronofogdemyndigheten hade utmätt en fastighet för betalning av skulder. Personen som bodde på fastigheten hade sex barn varav fem var under 18 år och några hade nedsatt funktionsförmåga och särskilda behov. Familjen hade bott på fastigheten en längre tid, barnen hade sina kamrater och gick i skola i närheten. Det fanns också stora svårigheter för familjen att hitta en annan lämplig bostad.

Enligt utsökningsbalken och praxis får en bostadsfastighet utmätas om utmätningen är försvarlig. I den bedömningen ska, enligt HD, hänsyn tas till om utmätningen är oförenlig med de rättigheter som tillförsäkras ett barn enligt barnkonventionen. HD konstaterar att barnkonventionen numera är en del av svensk rätt och att konventionens rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som berör barn – också i fråga om befintlig lagstiftning. HD redogör utförligt för barns behov av att känna trygghet i sin tillvaro, och anger att det är ett grundläggande behov som kommer till uttryck i flera artiklar i konventionen.

Läs hela domen här

NJA 2013 s 1241

HD fann i denna dom att det vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar egendom som ska tas i anspråk, inte förelåg tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens bostadsfastighet.

Målet handlade om två personer som bodde i en fastighet tillsammans med sina två barn, åtta respektive två år gamla, vilka båda hade särskilda behov. Frågan var om fastigheten kunde utmätas för den ena förälderns skatteskulder.

I domen berör HD den intresseavvägning som ska göras och beskriver bland annat att enligt artikel 8 i Europakonventionen har den enskilde rätt till respekt för sitt hem och att det innebär att det krävs starka skäl för att en bostad ska kunna tas i anspråk. HD anger att artikel 8 i Europakonventionen ska beaktas vid intresseavvägningen och att av betydelse är då också det hänsynstagande till barnets bästa som följer av barnkonventionen.

I det konkreta fallet fann HD vid en intresseavvägning att det inte fanns tillräckliga skäl för utmätning även av fastigheten. HD beskrev bland annat att det fanns annan egendom än bostaden tillgänglig för utmätning, att skattefordringarna visserligen inte skulle komma att bli helt betalda genom den pågående löneutmätningen men att försäljning av fastigheten beräknades bara ge ett i sammanhanget mindre belopp. Vidare beskrevs att Skatteverket inte hade något starkt intresse av att det nu skedde en utmätning och försäljning av fastigheten. Det angavs också att en sådan åtgärd som utmätning skulle innebära betydande olägenheter för familjen.

Läs hela domen här