Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Om svenska domar från högsta instans sedan barnkonventionen blev lag

Sedan barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 till oktober 2021 finns exempel på två domar från högsta instans där domstolen för längre resonemang kring barns rättigheter enligt barnkonventionen. Här redogör vi i korthet för dessa domar.

NJA 2020 s. 761 ”Patronen och bilen”

Enligt Högsta domstolen (HD) finns det inte hinder mot utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, utlämningslagen, till Serbien för verkställighet av fängelsestraff för häleri av en bil. Domstolen konstaterar även att en utlämning inte heller är oförenlig med Europakonventionen eller barnkonventionen.

En person hade dömts i Serbien för häleri avseende en bil och otillåtet innehav av sprängmedel, en patron. Personen befann sig i Sverige och frågan var om han skulle utlämnas till Serbien för att avtjäna sitt straff. Han levde tillsammans med sina två små barn och deras mamma, alla tre svenska medborgare.

HD:s motivering gällande barnkonventionen och barnets bästa är utförlig. Det konstateras bland annat att i ett ärende om utlämning som rör ett barn ska barnets bästa alltid utredas, beaktas och bedömas, och att i detta fall väger motstående intressen (bland annat intresset av att det straff som personen dömts till ska kunna verkställas) tyngre än barnens intresse.

Läs hela domen på domstol.se

MIG 2020:24 (UM 2944–20)

Ett 14-årigt barn, fött och uppvuxet i Sverige, beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter eftersom en utvisning ansågs stå i strid med barnkonventionen. Domstolen ansåg vid en sammantagen bedömning av de exceptionella omständigheterna i barnets fall och den mycket starka anknytningen till Sverige att en utvisning inte kan anses vara proportionerlig.

Domstolen redogör utförligt för barnets bästa i det aktuella fallet, enligt artikel 3 i barnkonventionen. Domstolen hänvisar också till uttalanden i förarbetena (proposition 2017/18:186) till lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 14, som handlar om barnets bästa.

 Läs hela domen på domstol.se